Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - 07/2017

11 Юли 2017

 

pdfПроект на Наредба154.52 KB11/07/2017, 10:14

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Множеството изменения на нормативни актове свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост и нуждата от прецизиране и актуализиране на свързаните с тях процедури, обуславят необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора:

В Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани приета с ПМС №218/18.10.2000г. с ДВ. бр. 39 от 2011г. е отменен раздел 2-ри „Ред на оземляване“, в който е описана процедурата и условията за оземляване на малоимотни и безимотни граждани. Предвид така настъпилите промени кореспондиращата разпоредба в НРПУРОС на Община Стара Загора следва да бъде отменена.

В Закона за аренда в земеделието с ДВ. бр. 14 от 2015 г. в чл. 4, ал. 1 е определен минимален срок на договорите за аренда – 5 стопански години. Настъпилите промени следва да се отразят и в НРПУРОС на Община Стара Загора.

С Решение № 286/28.04.2016г. на Общински съвет Стара Загора бе приета Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В. В Наредбата като мерки за насърчаване на инвестициите са определени процедури по разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, предназначени за инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция. Предвид изложеното, разпоредбите в НРПУРОС на Община Стара Загора, регламентиращи продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост на инвеститори притежаващи сертификат за клас инвестиции следва да се актуализират съгласно действащата наредба.

Дирекция ОССП редовно провежда публични търгове съгласно глава VI от НРПУРОС, като условие за участие в посочените процедури е предоставяне на удостоверение за актуална регистрация, за регистрираните търговци и други юридически лица. Това изискване следва да отпадне, като се отчете, че изискуемите документи съдържат информация достъпна в съответни публични регистри.

С така предложените промени се цели да се хармонизира НРПУРОС на Община Стара Загора с действащото законодателство, както и да се оптимизират.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.
Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: m.g.nikolova@starazagora.bg 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...