Проект на Наредба за общинската собственост - 03/2011

11 Март 2011


ПРОЕКТ НА
 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение Nо 422/26.03.2009 год., доп. с Решение Nо 517/25.06.2009 год.)

& 1. В чл. 16, ал. 2 се допълва с второ изречение: «Имотите и вещите публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена с въведена система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респективно от ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.»

& 2. В чл. 20, ал. 2 изразът «включително почасово» се заличава.

& 3. Създава се нов чл. 20а

«20а (1) Директорите на общински училища и детски градини могат да предоставят без търг или конкурс почасово или за еднократно ползване помещения и спортни площадки в предоставените им имоти публична общинска собственост, за осъществяване на образователни и спортни дейности в свободно от учебна дейност време, при следните условия:
1. Срокът на договорите не може да бъде по-дълъг от една година.
2. Цената се определя съгласно Приложение No 4, раздел ХV „Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора
(2) Кандидатите за ползване на помещения и спортни площадки в училища и детски градини представят следните документи:
1. Заявление за предоставяне на помещение или спортна площадка
2. Актуално удостоверение за регистрация за юридически лица с дата на издаване не повече от 30 дни преди датата на подписване на договора - оригинал или заверено копие
3. Декларация, че кандидатът не обявен в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация - оригинал или заверено копие
4. Удостоверение от НАП за липса на задължения с дата на издаване не повече от 30 дни преди датата на подписване на договора – оригинал или заверено копие
5. Удостоверение от отдел «Приходи» за липса на задължения към община Стара Загора
6. Декларация, че кандидатът няма задължения към общината по сключени с нея договори
7. Презентация на кандидата
8. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността за която се наема помещението.
(3) Изискванията по т. 2 и 3 на ал. 2 не се прилагат за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец.
(4) Постъпилите заявления се разглеждат от комисия, която се назначава от директора на училището или детското заведение. Комисията се състои от трима членове, включително юрист от общинска администрация.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА
С въвеждане и прилагане на системата на делегирани бюджети в училищата и детските градини, те придобиват права на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета, те имат право да реализират собствени приходи от: наем на имоти – държавна или общинска собственост, наем от учебна и спортна база – собственост на детската градина или училището, квалификационна и творческа дейност, образователни или други услуги, дарения, такси и др.Общинските училища и детските градини са настанени в имоти – общинска собственост. Действащата в община Стара Загора наредба по чл. 8 от ЗОС е основния нормативен документ, с който се регламентират процедурите по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Съгласно НРПУРОС, предоставянето под наем на помещения в училищата и детските градини се извършва при същия ред, при който се предоставят под наем общински имоти, или части от тях, за максималните срокове, които позволява закона – 5 или 10 години. Тези процедури се оказват самоцелни и неработещи при отдаването за почасово или еднократно ползване.

Проучването на опита на останалите общински администрации показа, че предоставянето за еднократно или почасово ползване на имоти – общинска собственост, в които са настанени училищата и детските градини, се извършва от директорите на съответното заведение, срещу заплащане на такси, определени от Общинския съвет. Тези такси са регламентирани в Приложение 4, раздел XV "Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Приемането на промените в тази наредба следва да бъде синхронизирано с останалите наредби в община Стара Загора. Това налага да бъдат направени промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост (приета с Решение No 422/26.03.2009 год., доп. с Решение No 517/25.06.2009 год.) Приемането на промени в тази посока е предпоставка за по – голяма оперативност и е изцяло в интерес на гражданите на община Стара Загора.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  trendeva@starazagora.bg  в срок до 23 март включително.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...