Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора

14 Март 2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора

§ 1. Чл. 25, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се изменя така:

„Ал. 2. По реда на ал. 1 се отдават под наем имоти – частна общинска собственост и на други лица, определени в закон. При наличието на определените в закона условия, по същия ред се отдават под наем имоти – частна общинска собственост, за здравни, образователни и социални дейности.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

Мотиви:

Във връзка с извършена от Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора проверка, до Общински съвет Стара Загора е постъпило предложение за предприемане на процедура по изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора. С нормата на чл. 14, ал. 6, изр. 1 от Закона за общинската собственост е предвидена възможност с решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не за необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон. В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора понастоящем няма изрични норми, които да регламентират реда за отдаване под наем без търг или конкурс на имоти за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. Направеното предложение от прокурора от Окръжна прокуратура – Стара Загора е с оглед необходимостта за прецизиране на текста на подзаконовия нормативен акт на общинския съвет и приемане на нормативни правила, които да определят реда за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост при условията посочени в законовата норма. Необходимо е да се допълни текста на наредбата на общинския съвет, като се приемат съответни правила относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за осъществяване на посочените в закона дейности. Общинският съвет вече е приел правила относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост при условия и на субекти, определени в закон. Не е необходимо налагането на друг ред и правила за провеждането на процедурата при условията на чл. 14, ал. 6, изр. 1 от Закона за общинската собственост, доколкото с текста на чл. 25 от Наредбата съдържа съответно приложима процедура.

Целта на предложението за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора е да се преодолее липсата на изрична подзаконова нормативна уредба относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс на имоти – общинска собственост за здравни, образователни и социални нужди, като се допълни съответния текст на наредбата.

Прилагането на предлаганата нормативна уредба не е свързано с ангажирането на допълнителни финансови и други средства, доколкото по арг. от чл. 8 и чл. 15, ал. 1 и 3 от Закона за нормативните актове по същество не се променят досегашните изисквания и приложимия ред за разглеждане на исканията за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на нуждите на населението.

Като резултат от прилагането на новата нормативна уредба – преодоляването на непълнотата на правната уредба на обществените отношения относно реда за предоставяне под наем без търг или конкурс при наличието на посочените в закона условия се очаква да се постигне яснота на приложимите нормативни правила. Постигането на този резултат би осигурил една от гаранциите за законосъобразност на съответните актовете на общинския съвет за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

Предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора могат да се изпращат на електронна поща n.videva@starazagora.bg или в деловодството на Община Стара Загора в срок до 24 април 2017 г.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...