Print this page

Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - при заявяване на нов адрес

 
Описание на услугата 
Удостоверение за постоянен адрес се издава след подаване на заявление за промяна на постоянен адрес.

pdfЗаявление за постоянен адрес152.42 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за самоличност
- Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота - документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи
- Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от ЗГР за писмено съгласие на собственика - когато заявителят не е собственик
Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
- Декларация на основание чл. 92, ал. 6 от ЗГР за писмено съгласие на собственика - когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика или ползвателя на имота
Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
- Други данни, касаещи лицето и родствениците

Срок за предоставяне на услугата: 1 ден (8 работни часа)

Такса: 3.00 лв.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...