Print this page

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи


Формуляри
Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи - pdfЗаявление 580.43 KB
pdfЗони определени по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора243.85 KB

Правно основание
чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 35-40 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора (НРИДТОСЗ)
чл. 36 и 37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора (НОАМТЦУТОСЗ)

Характеристика
Разрешение за поставяне се издава за разполагането върху поземлени имоти (по смисъла на § 5, т. 2 от Закона за устройство на територията) на следните преместваеми обекти:
- рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи (чл. 57, ал. 1 от ЗУТ).

Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти върху недвижими имоти, собственост на физически лица, юридически лица, на общини или държавата.

Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на общината въз основа на одобрени проекти, разрешение от главния архитект по чл. 57 от ЗУТ и след заплащане на предвидената такса. В случаите, когато рекламно-информационните елементи се поставят върху имот общинска собственост, освен посочените документи, се изисква и договор за наем с общината. Не се изисква издаване на разрешение за разлепване на безплатни обяви.
Рекламно-информационни елементи, които могат да се разполагат на територията на община Стара Загора, са: външна реклама; реклама към елементите на градското обзавеждане; надписи и информационно-указателни табели; рекламни материали с временен характер; реклама по превозните средства на градския транспорт; съобщения и обяви; кампанийна реклама.

Осъществяване на услугата


І. Компетентен орган
Разрешение се издава от кмета на община Стара Загора.
Схемите с определени позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се съгласуват с Общинския експертен съвет по устройство на територията и се одобряват от главния архитект на общината.

ІІ. Заявител
Заявител може да бъде всяко лице, което иска да постави рекламно-информационни елементи на територията на община Стара Загора.

ІІІ. Необходими документи
Заинтересуваното лице подава заявление за разполагане на РИЕ, придружено от:
- ситуационно решение;
- архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб;
- съдебна регистрация на заявителя;
- удостоверение от Агенцията по вписванията или Окръжен съд за актуална регистрация на заявителя с дата на издаване на по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
- документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението, съгласно НРИДТОСЗ;
- декларация за липса на задължения на заявителя и свързаните с него лица към община Стара Загора;
- декларация от заявителя, че по отношение на него не е проведена процедура по принудително премахване на РИЕ;
- документ за собственост и/или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или имотът, където ще бъде поставен РИЕ, с изключение на случаите на разполагане на РИЕ върху общинска собственост;
- писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, когато РИЕ се поставя върху сгради – етажна собственост; писмено съгласие на заявителя да бъдат прихваната разходите за обезпечителен депозит по чл. 39, ал. 2 от НРИДТОСЗ.

Когато е необходимо, съгласуващият орган с мотивирано становище изисква от заявителя допълнителни документи, съгласувания на ситуационното решение и становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Забележка: Разполагането на РИЕ върху сгради, имоти или съоръжения общинска собственост се извършва въз основа на договор, сключен между кмета на община Стара Загора и собственика на РИЕ.

IV. Вътрешен ход на услугата
Документите се подават в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) в сградата на община Стара Загора. Работното време с граждани на ЦУИ е от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване.

Кореспонденцията с лицата, подали искания се изготвя от дирекция "Стопанска политика" при община Стара Загора.

Схемите с определените позиции за поставяне на РИЕ се съобразяват със следните изисквания:
- минималното отстояние между два РИЕ, с площ до 2,50 кв. м, поставени в права линия, успоредна на оста на улицата, не може да бъде по-малко от 20 м;
- минималното отстояние между два РИЕ, с площ над 2,50 кв. м, поставени в права линия, успоредна на оста на улицата, не може да бъде по-малко от 50 м.

Информация за одобрени схеми с определени позиции за поставяне на РИЕ върху общинска собственост се подготвя от дирекция "Стопанска политика" и се изнася в ЦУИ в сградата на общинската администрация и в сайта на община Стара Загора. Информацията се актуализира на всяко тримесечие.
Кметът може да организира и провежда публично оповестени търгове или конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на община Стара Загора.

Забележка: Върху недвижими имоти – културни ценности в техните граници и охранителни зони, за издаването на разрешение за поставяне е необходимо съгласуване с Министерството на културата.

Кметът на общината се произнася по искането за разполагане, като в случаите на отказ, прилага писмено мотивацията си.

Разрешението за поставяне на РИЕ се издава след заплащане на такса за разглеждане на документи за поставяне и такса за извършване на рекламна дейност, съгласно НОАМТЦУТОСЗ и след внасяне на обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване, в размер равен на два месечни наема.
За всеки РИЕ се издава и заплаща отделено разрешение. За рекламни материали с временен характер се издава едно разрешение, в което се посочват всички разрешени позиции.

Издаденото разрешение не може да бъде за срок по-дълъг от пет години.
Когато РИЕ бъде демонтирано, в 7-дневен срок от демонтирането, лицето – собственик, ползвател или лицето, получило разрешението за поставяне, връща разрешението в общината, придружено със заявление, описващо обстоятелствата и причините за прекратяването.

V. Такси
1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения се определят следните такси:
1.1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения с временен характер – 30.00 лв./брой;
1.2. За разглеждане на документи за поставяне на надписи и ИУТ – 50.00 лв./брой;
1.3. За разглеждане на документи за поставяне на други рекламни елементи – 100.00 лв./брой;
2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се определят следните такси:
2.1. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот:
а) За РИЕ до 2.5 кв.м. /табели, надписи и др./ и тези с временен характер /транспаранти и др./ - 25.00 лв. еднократно за срока на договора.
б) За РИЕ до 12 кв.м. /билборд, сити лайт, тотеми и др./ -150.00 лв. еднократно до срока на договора.
в) За РИЕ над 12 кв.м – 170.00 лв. еднократно до срока на договора;
г) За РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв. еднократно до срока на договора
2.2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот се определя годишна такса, както следва:
а) за РИЕ до 2,5 кв.м – 30.00 лв.
б) за РИЕ до 12 кв.м – 50.00 лв.
в) за РИЕ над 12 кв.м – 100.00 лв.
г) за РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв.

Забележка: При прекратяване на дейността общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...