Print this page

Категоризация на заведения за хранене и развлечения

pdfОписание на услугата101.82 KB

docxЗаявление21.84 KB

Документи, които се прилагат към заявлението: 

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документите за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Срок за предоставяне на услугата: 60 дни

Такса:

Такса за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
- до 20 места за сядане - 150.00 лв.
- от 21 до 50 места за сядане - 250.00 лв.
- от 51 до 150 места за сядане - 800.00 лв.
- от 151 до 300 места за сядане - 1 500.00 лв.
- над 300 места за сядане - 2 000.00 лв.


Подаване на гише

Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...