Print this page

Категоризация на места за настаняване

pdfОписание на услугата102.99 KB

docxЗаявление22.19 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в място за настаняване, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Стара Загора заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
4. копия на документите, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
5. формуляр по образец за определяне на категорията;
6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на Община Стара Загора заявление за категоризиране по образец, към което прилага:
1. формуляр по образец за определяне на категорията;
2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
4. документ за платена такса за разглеждане на документите за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Срок за предоставяне на услугата: 60 дни

Такса:

1. За категоризиране на места за настаняване клас „А“ – хотели, мотели:

- до 30 стаи – 500 лв.;
- от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
- от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
- от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
- над 500 стаи – 5000 лв.

2. За категоризиране на места за настаняване клас „Б“ – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

- до 20 стаи – 200 лв.;
- от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
- от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
- от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
- над 100 стаи – 4000 лв.

3. За категоризиране на места за настаняване клас „Б“ – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

- за едно легло – 10 лв. на легло;
- за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
- за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой.


Подаване на гише

Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...