Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория


pdfОписание на услугата -48.48 KB

pdfЗаявление -230.68 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документи за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
- Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи IV категория;
- Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);
- Протоколи за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива - акт образец № 2 и образец 2а;
- Заверена заповедна книга - акт образец № 4;
- Акт образец № 14 за приемане на конструкцията;
- Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения - акт образец № 15;
- Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната кондтрукция - акт образец № 7;
- Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта - акт образец № 12;
- Констативен акт за установяване съотвествието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация;
- Технически паспорт на строежа;
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
 
Срок: 7 дни

Такса:
Таксата за регистриране въвеждането на строеж в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация е:
1. Жилищни сгради – 0.50 лв./кв.м разгъната застроена площ, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
2. Обществени сгради и сгради със смесено предназначение – 1.00 лв./кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 200.00 лв. и не повече от 750.00 лв.;
3. Производствени сгради – 1.50 лв./кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 300.00 лв. и не повече от 750.00 лв.;
4. За вътрешни преустройства на сградите от първа до пета категория, с които не се засяга конструкцията им и се събира 50 на сто от таксата по т.1.-т.3.
5. За благоустрояване – 0.20 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
6. Други строежи извън гореизложените:
- 0.50 лв./кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 250.00 лв.;
- 0.50 лв./м.л., но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
- за вътрешни обектови инсталации – 100.00 лв.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...