Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствени отпадъци


Формуляри
Заявление за издаване на разрешение на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствени отпадъци - pdfЗаявление560.61 KB

Правно основание
чл. 3, чл. 16, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците
чл. 5-8 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Стара Загора
Приложение № 8 към чл.53, т. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

Характеристика
Целта на услугата е да укаже реда и условията за издаване на разрешение на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствeни отпадъци. Разрешителният режим е въведен с цел екологосъобразно управление на отпадъците.

Според чл. 5, ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора, кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци, които нямат опасни свойства, се обслужва от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл. 37 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, или регистрационен документ по реда на глава пета, раздел II ЗУО, с които кметът на общината сключва писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки. Услугите в договора могат да включват събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци.

По смисъла на § 1, т. 1 ДР ЗУО "отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от изброените в разпоредбата категории.

"Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите (§ 1, т. 2 ДР ЗУО, § 1, т. 3 ДР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора).

"Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда (§ 1, т. 11 ДР ЗУО).

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган
Компетентният орган за издаване на разрешение е кметът на общината.

II. Заявител
Заявители са физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по Търговския закон или по националното си законодателство, държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 ДР на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на ЗУО.

III. Необходими документи
1. заявление по образец;
2. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по ЗМДТ;
3. документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Необходимите документи се подават в Центъра за услуги и информация, работно място № 4. Експерти от отдел "Екология и земеделие" изготвят разрешението, като извършват проверка на документите и на вида на отпадъците за депониране. Разрешението се подписва от кмета на община Стара Загора и се предава на заявителя в Центъра за услуги и информация.

Срокът за предоставяне на услугата е 7 дни от подаването на заявлението.

V. Такси
За издаване на разрешение на физически и юридически лица за депониране на неопасни производствени отпадъци на общинското депо таксата е в размер на 50 лева (т. 5 от Приложение № 8 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора).

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...