Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.506.8699, 68850.506.8697 и 68850.502.518

10 Ноември 2014

 

Обявление

за предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода" и бул. „Цар Симеон Велики", гр. Стара Загора", по одобрен ПУП с Решение № 1411 от 31.07.2014 г. на Общински съвет - Стара Загора

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни общински и значими обществени интереси чрез своевременно приключване на отчуждителните процедури и извършване на строителните работи по предвидения проект 

 

УВЕДОМЯВАМ
 
Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода" и бул. „Цар Симеон Велики", гр. Стара Загора", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти, както следва:
 1. поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8699, с площ 690 кв. метра, собственост на: Пеньо Иванов Пенев, Николай Пенев Иванов и Бончо Пенев Иванов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 161 460.00 лв. (Сто шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет лева);
 2. поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8697, с площ 395 кв. метра, собственост на: Петър Благоев Шкодров и Стоянка Димитрова Шкодрова. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 92 430.00 лв. (Деветдесет и две хиляди четиристотин и тридесет лева),
 3. поземлен имот с проектен идентификатор 68850.502.518, с площ 3 кв. метра, собственост на: 030156635 „БРАЙТДОН ТРЕЙД" ООД. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 702.00 лв. (Седемстотин и два лева).
 
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК при издаване на административните актове за отчуждаване на посочените имоти, следва да се включи разпоредба за предварително изпълнение, поради следните обстоятелства: 
Обектът е приоритетен за Община Стара Загора. Изграждането на кръстовището ще осигури по-добър транспортен достъп между всички части на градската територия, ще подобри транспортната проходимост с оглед на обем, бързина и сигурност на трафика.
Приложението на чл. 60, ал. 1 от АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждени имоти да получат дължимото обезщетение, което ще се конкретизира в заповедите за отчуждаване, с право на обжалване.
 
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.
 
Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора. 
 
 
ЖИВКО ТОДОРОВ
кмет на Община Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...