Отдел "Човешки ресурси"

Отдел „Човешки ресурси":

 • подготвя и актуализира проектите за щатното разписание на длъжностите в общинската администрация и звената към нея, съгласно действащото законодателство;
 • организира, разработва и актуализира длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация и дейностите към нея и ги представя за одобрение от кмета на общината;
 • разработва Вътрешни правила за организация на работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
 • анализира изразходването на средствата за работна заплата, като при необходимост прави целесъобразни предложения за промени;
 • планира средствата за работна заплата и осигурителните вноски към тях в общинския бюджет за служителите от общинската администрация и дейностите към нея;
 • оформя документите при сключване и промяна на трудовите и служебни правоотношения, на допълнителната трудова заетост в съответствие със законодателството и заповедите на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници; води личните досиета на служителите по служебни и трудови правоотношения, издава документи и удостоверения свързани с тях;
 • води отчетността за обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите; участва в конкурсните комисии за подбор на новоназначените служители;
 • води статистическата отчетност за числеността на персонала и извършваните плащания от фонд "Работна заплата" и други източници; води отчетността по реализираните програми за временна заетост от общината;
 • съгласува Длъжностните характеристики на служителите представени от преките им ръководители; подпомага секретаря на общината при осъществяването на процеса за атестиране на служителите;
 • участва в разработването на Устройствен правилник на Общинската администрация и други вътрешни документи, касаещи служебните права и задължения на персонала;
 • подготвя материали за внасяне в Общинския съвет, касаещи структурата и числеността на Общинската администрация и финансираната численост по бюджетни дейности касаещи включените звена в тях;
 • води регистри свързани с управлението на човешките ресурси; води кореспонденция с НАП, ТСБ ,Дирекция „Бюро по труда", МС, МФ, МТСП, Областна администрация и други институции;
 • подпомага методически и организационно кметствата и населените места в Община Стара Загора;
 • осигурява организационно и технически работата на Секретаря на общината при осъществяване на взаимоотношенията му с кметовете на кметства и кметските наместници.  
Телефони за контакт

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...