Оперативна програма Околна среда

Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"

 

На 01.06.2012 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда за проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" на обща стойност 40 399 581,97 лв.

Стойност на СМР съгласно договора с МОСВ е в размер на 37 815 795,87лв.

Избран изпълнител за изпълнение на СМР е ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА СТАРА ЗАГОРА" като стойността на договора е 26 961 871,52 лева без ДДС и 32 354 245,82 лева с ДДС.

 

Договора включва изпълнение на

 • ГЛАВЕН КОЛЕКТОР II', ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I (ОК525÷519÷4616÷4615÷822) И ОТЛИВЕН КАНАЛ НА ДЪЖДОПРЕЛИВНИК I-2, ПРОФИЛ II – 16

Главен колектор ІІ' е проектиран по улица "Княз Борис І" от кръстовището с ул. "Стефан Стамболов" до ул. Подполковник Калитин.

 • ОТЛИВЕН КАНАЛ И ДЪЖДОПРЕЛИВНИК VII-3

Реконструкцията на Главен колектор VII трябва да се извърши на етапи. На първо място трябва да се реконструира Главен колектор VII участъка преди и след дъждопреливник VII-3, отливният канал от Дъждопреливник VII-3, като едновременно с това се изгради дъждопреливник VII-1 и отливният канал от него. По този начин ще се облекчи работата на колектора и ще се предотврати замърсяването на околната среда от една страна и постъпването на повърхностни води в канализацията от друга.
Извън регулация, зауства в р. Берекетска.

 • КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА КВ. "АПК"

Канализационната мрежа в АПК ще се реконструира. Съгласно одобрените подробни устройствени планове канализационната мрежа на места преминава през частни имоти и е наложително да бъде преместена. Ще бъде изградена 2251 метра смесена канализационна мрежа с размери на напречното сечение Ø300÷Ø800 и колектори с дължина от 901 м.. В нея ще се превключат всички съществуващи сградни отклонения.

 • ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА КВ. „АПК"

В тази дейност се включва изграждане на нови водопроводни клонове в кв. „АПК" от полиетиленови тръби – полиетилен с висока плътност тип 100 (pr EN 12201-2 и DIN 8074-8075). За водопроводите, подаващи вода от хидрофорната станция към блоковете са предвидени тръби за налягане PN=10 атм. (SDR 17) с минимален диаметър на разпределителните клонове Ø110 РЕ. За късите участъци към блоковете са приети и по-малки диаметри – Ø90 РЕ. Предвижда се връзките между тръбите и между тръбите и фасонните парчета да се изпълнят на челна заварка. За всички нови водопроводни клонове, изпълнени от полиетиленови тръби е предвидено да се поставят детекторни и сигнални ленти. Посредством тези ленти точното местоположение на водопроводите ще бъде откривано лесно и ще предотвратяват аварии при бъдещи изкопни работи.

 • КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. КОЛЬО ГАНЧЕВ-ЗАПАД"

Канализационната система на квартал „Кольо Ганчев"-запад е смесена, с главен събирател Главен колектор I „Кольо Ганчев". След последното преброяване през 2011 г. е установено, че в квартала живеят 4833 жители, от които 1771 не са обхванати от канализационната мрежа. Канализационната мрежа ще бъде доизградена и ще се включат нови потребители. За целта ще се изграждят 3 565 м второстепенна мрежа.

 • КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА СЕЛО БОГОМИЛОВО - ІІ И ІІІ ЕТАП

Дейността предвижда доизграждане на канализационната мрежа на с. Богомилово и включване на 1357 жители към 2015 година чрез изграждането на 2 833 м колектори и 12 354 м второстепенна мрежа или общо 15 187 м.. Инвестицията ще се реализира на два етапа.
Канализационната мрежа обхваща от Клон 2 до Клон 11 от водосбора на КПСт "Богомилово" с обща дължина 1931,39 и Канализационна мрежа от Клон 3 до Клон 61 с Обща дължина 10 422.14 м.

 

Настоящият проект е насочен към:

 • Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово;
 • Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и квартал АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компроментиране на нейната работа;
 • Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв.АПК

С оглед на горепосоченото, и в случай, че бъде одобрен за финансиране в рамките на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", проектът ще допринесе за изпълнение на основната цел на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", а именно „Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната". По този начин, изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще способства за реализацията на главната стратегическа цел на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура" и една от стратегическите цели на програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.


Реализацията на проекта ще допринесе за:

 • Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Стара Загора и с. Богомилово, в резултат на по-ефективното пречистване на битовите отпадъчни води;
 • Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Стара Загора и прилежащите села, в резултат на частичното подобряване на канализационна мрежа;
 • Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води;
 • Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;
 • Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на проекта;
 • Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции и благосъстоянието на населението.

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

   logoOPOS-1


Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"

Договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."Процедура:
BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол"

Бенефициент: Община Стара Загора

Партньори: Община Братя Даскалови, Община Гурково, Община Гълъбово, Община Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, Община Павел баня, Община Раднево, Община Твърдица, Община Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора"

Стойност на проекта: 52 017 747,21 лв.
Европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лв.
Национално съфинансиране: 7 412 528,98 лв.
Собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лв.

Цел на проекта: Постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.


Основни дейности и етапи на изпълнение на проекта:


Eтап 1 – включва допустимите за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г." дейности:

Обект 1: Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора

Под-обект 1.1: Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора
- Външни връзки - /електрозахранване – изграждане на електропровод за захранване на площадката; водоснабдяване - изграждане на захранващ водопровод; колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване; довеждащ път от съществуващата инфраструктура до границите на РЦУО/закрито компостиране/;
- Изграждане на клетка 1 с Vполезен=1,2 млн. m3 на регионалното депо за неопасни отпадъци;
- Изграждане на вътрешната инфраструктура – вътрешни площадкови инсталации и съпътстващата инфраструктура обслужващи клетка 1 на регионалното депо, електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда – пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.;
- Система за улавяне на газовете.

Под-обект 1.2: Общински център за рециклиране

Под-обект 1.3: Инсталация за сепариране и закрито компостиране
Технологията включва механично и биологично третиране на смесени БО, ЕГО, растителни отпадъци разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини (дървесни и „зелени" отпадъци) събрани в регион Ст. Загора.

Обект 2: Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Казанлък, обслужваща общини Казанлък, Павел баня и Мъглиж
- Изграждане на външни връзки за ПС - довеждаща инфраструктура /електрозахранване; довеждащ път до ПС - Казанлък - реконструкция на съществуващ път до площадката и изграждане на нови участъци; заустване на пречистени отпадъчни води/;
- Строителни работи и оборудване за ПС - Казанлък;
- Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени" отпадъци (използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при необходимост);
- Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
- Оборудване за общински център за рециклиране.

Обект 3: Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гурково, обслужваща общини Гурково, Николаево и Твърдица
- Изграждане на външни връзки за ПС – Гурково - електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път до ПС - Гурково;
- Строителни работи и оборудване за ПС – Гурково;
- Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени" отпадъци (използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при необходимост);
- Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
- Оборудване за общински център за рециклиране.

Обект 4: Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гълъбово, обслужваща община Гълъбово
- Изграждане на външни връзки за ПС – Гълъбово - електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път до ПС - Гълъбово;
- Строителни работи и оборудване за ПС – Гълъбово;
- Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени" отпадъци (използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при необходимост);
- Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
- Оборудване за общински център за рециклиране.

Eтап 2
- Клетка 2 за регионалното депо;
- Закриване на Клетка 1;
- Система за улавяне и оползотворяване на газовете;
- Изграждане на инсталация за сепариране и механично-биологично третиране на отпадъците;

Eтап 3
- Клетка 3 за регионалното депо;
- Закриване на клетка 2;
- Система за улавяне и оползотворяване на газовете;

Eтап 4
- Клетка 4 за регионалното депо;
- Закриване на клетка 3;
- Система за улавяне и оползотворяване на газовете.


Местоположение: Площадката, определена за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, е разположена извън урбанизираната територия в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Площадките за изграждане на претоварни станции са на територията на общините Казанлък, Гурково и Гълъбово.

Очаквани резултати:
Постигане на регионалните цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците:
2015 г. – Процент рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Стара Загора - 34.93 %
2020 г. - Процент рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Стара Загора - 53,22 %

Срок на изпълнение: до м.юли 2015 г.

Ръководител на проекта: Йордан Петров Николов – зам.-кмет на Община Стара Загора, координати за връзка: тел. (042) 600 272 и 0889 604 262; факс (042)601 443; e-mail yo.nikolov@starazagora.bg

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg
 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...