Проекти

 • Проекти в процес на изпълнение

  Обща стойност на всички проекти със сключени договори и в процес на изпълнение: 146 064 552 лв.

   

  1. ''Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора'', Оперативна програма "Регионално развитие". Община Стара Загора е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". Приключена е открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител и сключен договор за изготвяне на ИПГВР с ДЗЗД «Трейс проект», София. На 19.12.2012г. са внесени зоните за въздействие по ИПГВР – първи етап от изпълнението на проекта.
  Ръководител проект: арх. Кирчев
  Период на изпъление: 23.06.2011 г. – 23.12.2013 г.
  Обща стойност: 780 450 лв., от които 48 899.50 лв. съфинансиране от Общината.

   

  2. „Изграждане на областен информационен център Стара Загора".
  Оперативна програма „Техническа помощ", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация", мярка на подкрепа 3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България", процедура за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове»
  Партньори: АРИР Ст. Загора и Областна администрация Стара Загора.
  Ръководител проект: Георги Симеонов
  Период на изпълнение: 12.07.2011 г. - 12.07.2014 г.
  Обща стойност: 505 796,17 лв. Няма съфинансиране от Общината.

   

  3. «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция» (Амфитеатър и Антична римска улица в гр. Стара Загора). Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР). Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура" Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции". Предстои сключване на основни договори с изпълнители за извършване на дейностите по проекта.
  Ръководител проект: инж. Я.Калоянов
  Период на изпълнение: 23.11.2011 г. - 23.11.2013 г.
  Обща стойност: 4 387 493,88 лв., от които 210 599,71 лв. (5%) от Общината.

   

  4. „Модернизация на отделение по лъчелечение към „Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора" по ОПРР, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия: BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации". Община Стара Загора е конкретен бенефициент. Предстои сключване на договори за доставка на медицинската апаратура, строителен надзор и СМР.
  Ръководител проект: инж. Узунова
  Период на изпълнение: 31.01.2012 г. - 31.01.2014 г.
  Обща стойност: 6 737 775лв. Съфинансиране от Общината: 315 339 лв

   

  5. "Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора", Световната банка за възстановяване и развитие, МТСП, Дирекция „Социално включване". Срок на изпълнение: 24 месеца.
  Обща стойност 1 804 189,11 лв, от които 356 340 лв е съфинансиране и собствен принос от Община Стара Загора.

   

  6. „Интегриран воден проект за Стара Загора", Оперативна програма „Околна среда", МОСВ, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.» Ръководител проект: инж. Калоянов
  Период на изпъление: 01.06.2012 г. – 01.12.2014 г. (30 месеца).
  Обща стойност: 40 399 582 лв, от които съфинансиране от Община Стара Загора в размер на 1 232 187 лв.

   

  7. "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора", Оперативна програма „Регионално развитие", процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града". Проектът ще бъде реализиран на два етапа, първият до 2014г., а вторият в следващият финансов период. Общинският съвет е одобрил вариант, включващ дейностите, които ще бъдат изпълнени в 1-вата част на проекта на стойност около 13,5 млн. евро.
  Договор за изпълнение на проекта е сключен с ОПРР на 05.07.2012г.
  Период на изпълнение: 05.07.2012 г. - 05.07.2015 г.
  Обща стойност: 28 903 503 лв., в т.ч. съфинансиране от Община Стара Загора в размер на 698 263 лв.; Ръководител проект: Й.Николов

   

  8. Одобрени са 5 проектни предложения по Международен Фонд Козлодуй (МФК), МИЕТ. Грантов № 44, подписано на 26.07.2012 г
  8.1. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в V Основно училище „Митьо Станев", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 460 464,93 €

   

  8.2. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Средно общообразователно училище „Максим Горки", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 321 578,65 €

   

  8.3. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Целодневна детска градина № 7 „Светулка", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 355 750,70 €

   

  8.4. «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Целодневна детска градина № 20 „Мир", град Стара Загора», мярка 2 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ. Проектното предложение е на стойност 191 517,36 €

   

  8.5. «Енергийно Ефективна Реконструкция на Общинско Улично Осветление На Територията На Община Стара Загора», Мярка 5 на Международен Фонд Козлодуй, МИЕТ.
  Срок на изпълнение: 14 месеца.
  Обща стойност: 1 310 514,09 €, от които 730 000 € финансиране от МФК, останалите след корекции ще бъдат финансирани от Община Стара Загора.

   

  9. «Античното наследство на Тракия», Оперативна програма «Регионално развитие» към МРРБ, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO001/3.2-02/2011"Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Подписан договор на 22.08.2012г. Срок на изпълнение: 24 месеца. Обща стойност: 470 672 лв.

   

  10. „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". ОПРР, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 «Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск». Създаване на 7 центрове за настаняване от семеен тип. Срок на изпълнение: 24 месеца. Подписан договор за изпълнение на проекта с ОПРР на 22.08.2012 г.
  Максимална стойност на проекта: 4 834 432,62 лв. Няма съфинансиране от Общината.; Ръководител проект: арх. Ив.Кирчев

   

  11. «Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора», Оперативна програма „Околна среда", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 «Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово,(Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол». Община Стара Загора е водеща организация. Партньори са всички останали общини от област Стара Загора и Община Твърдица.
  Сключен договор – 29.08.2012 г. Продължителност на проекта: 39 месеца.
  Обща стойност: 52 017 747,21 лв. Съфинансирането, което трябва да осигурят всички общини е в размер на 5%, т.е. е 2 600 887,36 лв.

   

  12. Наемане на работници в озеленяването и други помощни дейности по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По тази схема ще бъдат наети работници с помоща на Агенция по заетостта. Община Стара Загора няма ангажимент за финансови средства.

   

  Други национални програми:
  1. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма към МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост". Разкрити са общо 3 раб.места за безработни и лица на социално подпомагане. Период на изпълнение: 2012 г. Обща стойност – 59 860,40 лв.;

   

  2. „Енергийно обновяване на българските домове" – проект е по схема BG161PO001-1.2.01-0001 и се изпълнява от МРРБ. а Община Стара Загора само подпомага изпълнението на проекта на нейната територия. Период на изпълнение: 02.07.2012 – 30.04.2015 г.
 • Реализирани проекти

  Реализирани проекти за периода 2005 – 2007 г.:

   

  Реализирани проекти за периода 2007 – 2012 г.:
  Обща стойност на изпълнените проекти по ФАР, национални и оперативни програми 22 834 118 лв.

   

  1. „Подобряване и изграждане на техническа инфраструктура на терен за индустриална зона, село Еленино, общ. Стара Загора", програма ФАР BG 2005/017-586.04.01, BG 2006/018-343.10.03, МРРБ и МИЕ.
  Обща стойност: 1 600 000 лв. Подаден: 12.07.2007 г. Завършен в края на 2009 г.

   

  2. „Затревяване на тренировъчно игрище, част от спортен комплекс "Берое", гр. Стара Загора" по Проект "Красива България" към МТСП.
  Обща стойност: 200 000 лв. Подаден: 03.11.2007 г. Период на изпълнение: 2008 г.

   

  3. „Благоустрояване на тротоар на ул. „Стефан Караджа", гр. Стара Загора" по Проект „Красива България" към МТСП.
  Обща стойност: 118 828 лв. Подаден: 03.11.2007 г. Период на изпълнение: 2008 г.

   

  4. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост".
  Обща стойност: 340 000 лв. Период на изпълнение: 2008 г.

   

  5. „Сеансите по психомоторика-основно средство за превенция и промоция на психичното здрове на деца от 3 до 7 годишна възраст в СДГ „Светлина", гр. Стара Загора", МОН.
  Обща стойност 9 999,62 лв. Период на изпълнение: 01.07.2008 – 28.02.2009 г.

   

  6. „Благоустрояване на паркинг-зона на ул. „Братя Жекови", между ул. „Стефан Караджа" и ул. „Ангел Кънчев", гр. Стара Загора", Проект „Красива България",
  Обща стойност 120 000 лв. Период на изпълнение: 31.07.2008 г. – 10.2008 г.

   

  7. „Ремонт и благоустрояване на тротоарно пространство на ул. „Ангел Кънчев" между ул. „Хр.Ботев" и ул. „Бр.Жекови" в гр. Стара Загора" по проект „Красива България"
  Обща стойност: 82 525 лв. Период на изпълнение: 2009 г.

   

  8. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост".
  Обща стойност – 97 753 лв. Период на изпълнение: 2009 г.

   

  9. „Реконструкция и рехабилитация на общински път с. Калояновец – с. Ловец, община Стара Загора", Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР). Очаква се да приключи проверка на прокуратурата във връзка със сигнал за нередност при изпълнение на проекта. Ръководител - проф. Динев.
  Период на изпълнение: от 16.09.2008 г. до 16.09.2010 г. Обща стойност: 2 494 983 лв.

   

  10. „Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм", ОПРР, ръководител проект - Н.Горова.
  Период на изпълнение: 10.04.2009 г. - 08.10.2010 г. (18 месеца) Обща стойност: 276 350 лв.

   

  11. "Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство", Опертивна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос 3, Операция 3.1. "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", схема BG051PO002/08/3.1-02, ръководител проект - Н.Горова
  Период на изпълнение: 12.06.2009 г. – 12.11.2010 г.
  Обща стойност – 2 368 586 лв., от тях поради нарушения реално са изплатени на Общината 1 083 538 лв.

   

  12. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост"
  Разкрити са общо 163 работни места за безработни лица и за лица на социално подпомагане.
  Период на изпълнение: 2010 г. Обща стойност – 187 633 лв.

   

  13. Ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора– І-ва част, Проект „Красива България" към МТСП.
  Период на изпълнение: 2010 г.
  Обща стойност: 528 785 лв, от които 128 812 лв от Община Стара Загора

   

  14. „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов", ремонт и модернизация на образователна инфраструктура: Детска Ясла № 5"Първи юни", Ст. Загора; Детска Ясла № 7"Еделвайс", Ст. Загора; Детска Ясла №13"Росица", Ст. Загора; ЦДГ № 16 „Горски кът", с. Старозагорски мин. бани; ЦДГ № 17"Знаме на мира", Ст.Загора; ЦДГ № 23 „Кипарис", Ст. Загора; ЦДГ № 26 „Лилия", с. Хрищени; VІ ОУ"Свети Никола", Ст. Загора; Х ОУ „Св.св.Кирил и Методий", ул. „Августа Траяна" № 68, Ст. Загора. Оперативна програма „Регионално развитие",схема BG161PO001/1.1-01/2007, ръководител М.Динева
  Период на изпълнение: 03.02.2009 г. - 03.02.2011 г.
  Обща стойност: 5 784 050 лв., от които реално изплатени са 4 870 780 лв.

   

  15. „Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора– ІІ-ра част" – вътрешен ремонт, Проект „Красива България" към МТСП.
  Период на изпълнение: 2011 г.
  Обща стойност: 499 969 лв., от които 99 994 лв. е съфинансиране от Общината.

   

  16. "Подобряване физическата и жизнена среда в кв. "Железник", град Стара Загора", ОП «Регионално развитие», Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009, управляващ орган – МРРБ
  Кварталите «Голям Железник» и «Малък Железник» - рехабилитация и ремонт на улична мрежа, подмяна на уличното осветление и монтиране на ново енергийно-спестяващо, съгласно политиките на ЕС за енергийна ефектиност; благоустрояване на междублокови пространства и поставяне на ново специално парково оборудване (пейки, кошчета и др.); изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски площадки; изграждане на велоалея; обособяване на паркоместа.
  Период на изпълнение: 16.07.2010 г. - 16.07.2012 г.
  Обща стойност: 7 461 474 лв, от които изплатени до момента: 2 537 665 лв.

   

  17. „Заедно напред", ОП „РЧР", процедура за конкурентен подбор на проекти, схема BG051PO001-4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система". Извънкласни форми на обучение за интеграция на ученици от етническите малцинствени групи от ІОУ „Г.Бакалов", гр. Ст. Загора - в етап на отчитане., ръководител проект: Пенка Чавдарова
  Период на изпълнение: 17.06.2011 г. - 17.09.2012 г.
  Обща стойност: 143 183,51 лв. От които приблизително 80% са изплатени.

   

  18. „Ремонт на дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора" по проект „Красива България" към МТСП, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове".
  Период на изпълнение: 2012 г. Обща стойност: 519 999 лв.
 • Проект Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора

  Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

   

  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"
  Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
  Операция 1.1: Социална инфрастурктура

   

  Име на проекта: „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

   

  Общ размер на проекта: 4 834 432,62 лева
  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 834 432,62 лева
  Собствен финансов принос на Община Стара Загора: няма

   

  Продължителност на проекта: 24 месеца – от 22.08.2012 до 22.08.2014 год.

   

  Общата цел на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора" е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

   

  Постигането на общата цел на проекта ще се осъществи чрез реализацията на следните специфични цели, насочени към постигането на конкретни продукти и резултати:

   

  • Подобряване на условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална структура;
  • Социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, посредством реализацията на социални услуги в общността;
  • Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на децата и младежите от ДДУИ в селата Петрово и Сладък кладенец в резултат на социализирането им към общността.
  Специфичните цели на проекта ще допринесат за постигане общата цел на проекта, като в краткосрочен план допринасят за:

   

  • Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Стара Загора;
  • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
  • Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа.
  Следните целеви групи ще бъдат пряко и положително повлияни от резултатите по проекта:

   

  • 77 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в ДДУИ в село Сладък кладенец;
  • 62 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в ДДУИ в село Петрово;
  • 50 души персонал на ДДУИ в село Сладък кладенец;
  • 52 души персонал на ДДУИ в село Петрово.
  Крайни бенефициенти по настоящия проект, които ще се възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план са:

   

  • 136 363 души жители на Община Стара Загора, повлияни индиректно от подобряване на социалните услуги в общината и социалния й облик;
  • 135 души жители на село Сладък кладенец, повлияни индиректно от закриване на ДДУИ в селото;
  • 289 души жители на село Петрово, повлияни индиректно от закриване на ДДУИ в селото.
  Чрез реализацията на проекта ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група, а именно:

   

  • Зачитане и уважаване правата на децата и младежите с увреждания на базата на всички национални и международни нормативни актове;
  • Необходимост от промяна на модела на грижа към деца и младежи с умствена изостаналост и физически увреждания, отглеждани в ДДУИ в селата Петрово и Сладък кладенец;
  • Създаване на нов модел на качествена и семейна грижа в Община Стара Загора;
  • Осигуряване на достъпност и комплексност на останалите услуги за тези деца и младежи;
  • Подобряване общото състояние на децата и младежите, отглеждани в институции
  • Създаване на условия за намаляване и избягване на всякакви рискове, свързани с отглеждането и възпитаването на деца и младежи в с увреждания;
  • Осигуряване на максимални условия за включване и участие в обществения живот, според индивидуалните възможности на децата и младежите с увреждания в Община Стара Загора
  • Подкрепа за персонала при предоставяне на новия тип грижа за деца и младежи с увреждания;
  • Промяна на отношението към тези деца и младежи от страна на местната общност.
  Очаквани резултати:

   

  • 98 (84+14) деца на възраст над 3 години и младежи с умствена изостаналост, с осигурени възможности за настаняване за отглеждане в подходяща е ефективна социална структура в общността;
  • Осигуряване на постоянна заетост за 77 души персонал на ЦНСТ;
  • Подобрен социален облик на Община Стара Загора, вследствие социализиране на децата и младежите с умствена изостаналост към общността.
  • Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип 7 броя центрове за настаняване от семеен тип в град Стара Загора;
  • Изградени (създадени) зелени площи 1916 кв.м.
  • Обща разгърната площ – 3802.67 кв.м.
  • Застроена площ – 1932.35 кв.м.
  Реализацията на проекта цели да подобри условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, посредством изграждането на подходяща и ефективна социална структура. В резултат ситуирането на седем центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над 3 годишна възраст и младежи до 18 години в общността, което ще осигури тяхното социално включване и ще подобри нагласата на обществото към тях.

   

  В дългосрочен план, постигане целите на проекта ще допринесе за:

   

  • Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Стара Загора;
  • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
  • Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа;
  • Подобряване социалния облик на Община Стара Загора.
 • Проект Античното наследство на Тракия

  Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма"
  Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"
  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"
  Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

   

  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР (2007-2013) BG161PO001/3.2-02/2011/011

   

  Наименование на бенефициента: Община Стара Загора
  Партньор 1: Община Нова Загора
  Партньор 2: Община Раднево

   

  Общо допустими разходи по проекта: 470 672.00 лв.

   

  Финансов принос на кандидата – 5% от общо допустимите разходи

   

  Основна цел:
  Да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора – Раднево, което ще допринесе за намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

   

  Основна цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора - Раднево, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг".

   

  Специфичните цели на настоящия проект са:
  •  Нарастване на приходи от международен туризъм;
  •  Увеличаване дела на вътрешния пазар
  •  Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон
  •  Разширяване позициите/установяване на целевите пазари ;
  •  Насърчаване развитието на културeн и еко туризъм.
  Чрез дейностите по настоящия проект ще се разработят и популяризират на пазара комплексни продукти на дестинацията, които да повлияят положително върху диверсифицирането на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма. Разбирайки фрагментирания и разнороден характер на туристическата индустрия, ние залагаме това да бъде постигнато чрез съвместни действия, базирани на партньорство. Подбрани са комплекс от управленски и тематични дейности адекватно на тези допустими по настоящата схема, а именно: разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, участие в събития (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, информация, публичност и визуализация, одит.

   

  Успешната реализация на проектните дейности ще донесат следните ползи за целевите групи:
  •  развити конкурентноспособни културно-исторически продукти, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители и туристи;
  •  подкрепени по-слабо развитите туристически локализации като Община Нова Загора и Раднево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.
  Пряко и положително повлияни ще са туристическия бизнес в общините и настоящи и бъдещи туристи), а в дългосрочен план на равнище общност, повлияни ще са и крайните бенефициенти (населението на трите общини).

   

  Дейности по управление на проекта:

   

  Разработване на туристически продукти и пакети
  Уникалната история и култура на Стара Загора и региона представляват негов културен капитал, който се реализира чрез културния туризъм. Дейностите в тази секция ще обхванат най-важните теми и обекти на територията на общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево.

   

  Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите
  Основна цел на тази дейност е да се генерира и разпространи повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на Стара Загора - Нова Загора - Раднево, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

   

  Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)
  Тази дейност ще включва проучване, подготовка и участие в туристически борси и изложения в страната и чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел популяризиране на региона и най-популярните туристически пакети.
 • Проект Модернизиране на отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център Стара Загора ЕООД

  Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

   

  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации"
  Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
  Операция 1.1: Социална инфраструктура

   

  Име на проекта: „Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора"

   

  Общ размер на проекта: 6 770 801,40 лева
  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 487 143,13 лева
  Собствен финансов принос на Община Стара Загора: 282 312,79 лева
  Допълнителен собствен принос: 33 026,10 лева

   

  Продължителност на проекта: 24 месеца – от 31.01.2012 до 31.01.2014 г.

   

  Специфичните цели на проекта са:

   

  • Създаване на подходящи условия, чрез преустройство на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделението по лъчелечение в „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, с оглед създаване на подходящи технически условия и възможности за диагностика и лечение;
  • Закупуване и внедряване в лечебния процес на „Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с дозиметрична апаратура за подобряване здравния статус на населението от Областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Кърджали.
 • Проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция

  Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

   

  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции"

   

  Име на проекта: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"

   

  Общ размер на проекта: 4 387 493.88 лева
  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 176 894,17 лева
  Допълнителен собствен принос: 210 599,71 лева

   

  Продължителност на проекта: 24 месеца - 23.11.2011 – 23.11.2013 г.

   

  Община Стара Загора стартира проект, с който ще превърне разкрития античен град от римско време в туристическа атракция.

   

  Община Стара Загора започва реализацията на проект «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция». Проектът е на стойност 4 387 493,88 лв. и се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013) по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

   

  „Бъдещето и настоящето ще се срещнат на Decumanus Maximus и ще отворят лицето на града – за радост на старозагорци и гостите на града", заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. На анонсиращата пресконференция присъстваха още инж. Янчо Калоянов – зам.-кмет и ръководител на проекта, заместник-кметът по хуманитарните дейности Иванка Сотирова, Калин Русев – представител на консорциума „Античанта Августа Траяна" – изпълнител на строително-монтажните дейности, арх. Бисер Хантов – създател на проекта и изпълнител на авторския надзор, Димитър Янков – ръководител на археологическите разкопки и негови колеги от Регионалния исторически музей.

   

  В рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности:

   

      Консервация и експониране на западна порта с протейхизма и прилежаща крепостна стена в археологическа среда:
  Ще бъдат съхранени в максимална степен всички оригинални структури от Западната порта с прилежащите й стени и протейхизмата (допълнителна външна крепостна стена), като ще бъдат очертани и пригодени за туристически посещения всички елементи на отбранителното съоръжение - портата, крепостните стени, улиците, както и хронологията на етапите на изграждане на крепостната система в античността. Ще бъде създаден подход от запад към археологическия комплекс, по който ще бъде осигурен достъп на туристи до монументалната антична руина и ще започва туристически маршрут, логично започващ от влизането през портата на античния град.

   

     Форумен комплекс – аудиториум, площад и терми:
  Ще бъде оформена цялостна среда на античния площад, включително прикриване със „завеса" от зеленина на съвременната сграда, застъпила част от главната антична улица Decumanus maximus, пресичаща Августа Траяна от запад на изток. Проектът предвижда още облицоване на попадащата в рамките на улицата фасада с пана, върху които ще бъдат експонирани фотоси, пресъздаващи атмосферата на римския град и исторически данни, поднесени за информация на туристи и посетители.

   

     Decumanus maximus с пресичащи го антични улици „Kардо" и сгради в 4 инсули, южно от Старозагорската опера:
  Ще бъде оформен единен археологически комплекс, който ще бъде допълнен с разкриване на запазените части от 4-те инсули южно от Старозагорската опера и част от главната антична улица Decumanus maximus под трасето на ул."Митрополит Методий Кусев". Мобилни временни структури ще осигуряват достъпност на комплекса откъм централния градски площад, при провеждането на спектакли, празненства и различни по форма атракции. В пространството под улицата ще бъде създадена атрактивна експозиционна зона, в която антични помещения ще бъдат остъклени като големи витрини с изнесена навън музейна среда.

   

     Мозайка от антична сграда на ул. „Ген.Столетов" 113
  На стотина метра северно от централния площад, северно от сградата на Операта, туристите ще могат а разгледат откритата мозайка, както и да научат повече за нея от изложени в нишите витрини с пояснителни исторически материали.

   

     Консервация, реставрация и експониране на антични руини в източния двор на Регионалният исторически музей - Стара Загора, на антични подови мозайки и лапидарни паметници, включително античния басейн (писцина), портик с колонада, римска подова мозайка и др.

   

  Ще бъде развита туристическата инфраструктура с нужните озеленявания, обособяване на алеи, места за паркиране, стълбище пред Библиотека „Захарий Княжески", за да се приобщи към комплекса и т.н. Част от проекта е и осигуряването на необходимото оборудване и софтуер за интерактивна туристическа информационна система в полза на туристите и гражданите.

   

  Към момента ангажираните с предоставяне на услуги служители са преминали специализирани курсове за обучение. В рамките на проекта ще бъдат обучени допълнително 5-ма аниматори, които ще останат на работа в Регионалния исторически музей и ще обслужват Туристически информационен център. Разходите за заплати на тези служители ще бъдат заложени в общинския бюджет. pdfПрезентация на проекта4.1 MB pdfИнформация за проекта143.33 KB

  DSC01956   P1270519   DSC01958   DSC01963

  IMG 0787   IMG 0794   IMG 0799   IMG 0803

 • Проект Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора

  I. Обща информация

   

  II. Одобрени зони за въздействие

   

  На заседание на Общински съвет Стара Загора на 27 септември 2012 година с пълно единодушие бяха одобрени предложените от работната група по проекта три зони за въздействие, съставна част от разработването на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".
  Предстои разглеждането и одобрението на зоните за въздействие от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие".

   

  1. Зона на публични функции с висока обществена значимост - pdfКарта515.6 KB
  Зона на публични функции с висока обществена значимост обхваща територия, ограничена: от юг бул."Славянски" включително, от изток бул. „Св.Патриарх Евтимий" включително, от запад ул."Св.Отец Паисий" включително и от север ул. „Августа Траяна" , както и парк Аязмото заедно със спортен комплекс „Берое" и Станционната градина.

   

  2. Зона с потенциал за икономическо развитие -pdfКарта543.71 KB
  Зона с потенциал за икономическо развитие обхваща територия, ограничена от съществуващите регулационни граници към 27.09.2012 г. на западна и източна индустриална зона, разположени на юг от ж.п. района, кв. АПК и на юг до съществуващата регулационната граница на града към 27.09.2012 г., без кв. „Кольо Ганчев".

   

  3. Зона с преобладаващ социален характер - pdfКарта478.6 KB
  Зона с преобладаващ социален характер обхваща територия, ограничена: от изток от ул. „Димчо Стаев" включително, ул."Д-р Т.Стоянович" включително, от север ул."Ген.Столетов" включително, ул."Армейска" включително, бул. „Кап. Петко войвода" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."3-чучура – север" към 27.09.2012 г., застроената част на кв. „Железник", от юг по бул. „Славянски" включително и по съществуващата регулационна граница на кв."Казански" към 27.09.2012 г., кв. „3.чучура-юг" и бул. „Европа" включително, от запад по съществуващата регулационна граница на кв. „Железник" към 27.09.2012 г. и района на Студентски град. Зоната включва следните квартали: кв. „3-чучура – север" кв. „3-чучура",, кв. „3-чучура – юг", кв."Казански", застроената част на кв. „Железник" и Студентски град, включително бул."Европа"

   

   

  IV. Покана за обществено обсъждане

   

  V. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора - одобрен с Решение № 1048 от 16.12.2013 г. на Общински съвет Стара Загора.
 • Проект Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство

   

  Препис-извлечение от протокол № 22 от заседание на Общински съвет-Стара Загора, проведено на 29 януари 2009 г.

   

  Формуляр за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ

   

   

  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.

   

  Анекс към договор № АО9-31-45С от 12.06.2009 г.

   

  Сертификат № 01-003 от 26.01.2010 г. за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на задание за разработване или придобиване на административна информационна система

   

  Писмо № 06-02-193 от 08.11.2010 г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   

  Грамота за ИТ проект на 2010 година в категория "Обществени организации"
 • Проект Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм

  Презентация "Проучване на добритуристически практики и туристически иновации от ЕС в интернет пространството"

   

  Презентация на проекта "Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм"

   

  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОРРР № BG161PO001/4.2-01/2008/022

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...