Транспорт и Екология
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688, III - 1515, IV - 8710 и V - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора. 

 

С проекта за изменение на Плана за регулация, да се обособят следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I–8688 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.8688; УПИ III–1515 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.1515; УПИ IV–8710 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.513.8710; УПИ V-2490 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.2490 в нов кв. 4515; УПИ VII–8712 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.513.8712; УПИ VIII–5490 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.5490 и УПИ IX–8714 – отреден за ПИ с проектен идентиф. 68850.513.8714 в кв. 518; разширение на улицата източно от „руския в пазар“ от кръговото кръстовище от север о.т. 8215 - о.т. 8186 на юг, с обща ширина 16,50 м; за ПИ 68850.506.5490 и ПИ 68850.506.2490 се прилага чл. 16 от ЗУТ, с коефициент на редукция 0 %; достъпът до новите УПИ ще бъде осъществен от разширената улица от запад - съгласно техническо задание и скица – предложение.
 

За УПИ I–8688 от кв. 4515 ще бъде приложена разпоредбата на чл. 15, ал.3 от ЗУТ за изготвяне на Предварителен договор.

 

С проекта на Плана за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти да се отредят следните устройствени зони: за УПИ I–8688, УПИ V-2490 и УПИ VIII-5490 – смесена устройствена зона – Сж,одо – за жилищно предназначение и обществено – обслужващи дейности, средно-етажно, свободно основно застрояване; за УПИ III – 1515 – зона за паркиране; за УПИ IV– 810 – устройствена зона – Оо – за обществено-обслужващи дейности, средно-етажно, свободно застрояване; за УПИ VII – 8712 – устройствена зона – Ти – за техническа инфраструктура и паркинг, ниско, свободно застрояване; за УПИ ХI–8714 – устройствена зона – Оз – озеленени територии, паркове, градини – съгласно приложените техническо задание и скица – предложение.

 

Проектът за ПУП – План за регулация и План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет Стара Загора:

 

1. ОДОБРЯВА Задание за изработването на общ устройствен план на община Стара Загора, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината. Неразделна част от Заданието, след получаването им, ще бъдат писмата за съгласуване му, на основание чл. 125, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ, от Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата и от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора към Министерството на околната среда и водите със съдържащите се в тях методически указания и изисквания.

 

2. РАЗРЕШАВА изработването на общ устройствен план на Община Стара Загора, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината, съобразно одобреното Задание.

 

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Стара Загора да предприеме предвидените в закона действия по възлагане изработването на общ устройствен план на Община Стара Загора, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината, съобразно одобреното Задание.
   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив да възложи изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, разположен извън границите на урбанизираните територии. В имота да се установи устройствена зона - Ти - за обекти и съоръжения на техническата инфраструктура, свободно, високо застрояване, с височина на застрояване Н до 42 м.
   Планът за застрояване да бъде придружен от специализирана план – схема по част „Електрификация“, във връзка с чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Схемата да бъде съгласувана в съответното експлоатационно предприятие, съгласно чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ВЕРЕЯ ИМОТИ“ ЕООД, гр. Стара Загора да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, разположен извън границите на урбанизираните територии на същото. В имота да се установи жилищна устройствена зона – Жм1, ниско свободно застрояване, с височина на застрояване Н до 7 м.
   Планът за застрояване да бъде придружен от схеми: „Водоснабдяване и канализация“ и „Електрификация“ / чл.108, ал. 2 от ЗУТ /. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Минка Стоянова Станчева да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност „Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора. В имота да се установи смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, ниско застрояване, с височина Н до 10 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Минка Стоянова Станчева да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност “ Сейрекова нива“ по КККР на гр. Стара Загора. В имота да се установи смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, ниско застрояване, с височина Н до 10 м
   Проектът на Плана за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Тодор Канев Койчев да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.25 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора. За имота да бъде отредена жилищна устройствена зона - Жм1, ниско свободно застрояване, с височина Н до 7 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Тодор Канев Койчев да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.68.25 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора. В имота да се установи жилищна устройствена зона - Жм1, ниско свободно застрояване, с височина Н до 7 м.
   Планът за застрояване да бъде придружен от схеми: „Водоснабдяване и канализация“ и „Електрификация“ /чл.108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Людмила Димитрова Койчева да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.7 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора. За имота да бъде отредена жилищна устройствена зона - Жм1, ниско свободно застрояване, с височина Н до 7 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Людмила Димитрова Койчева да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.68.7 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора. В имота да се установи жилищна устройствена зона - Жм1, ниско свободно застрояване, с височина Н до 7 м.
   Планът за застрояване да бъде придружен от схеми: „Водоснабдяване и канализация“ и „Електрификация“ /чл.108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Тодор Канев Койчев да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.67.8 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора. За имота да бъде отредена жилищна устройствена зона - Жм1, ниско свободно застрояване, с височина Н до 7 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Тодор Канев Койчев да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.67.8 от местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора. В имота да се установи жилищна устройствена зона - Жм1, ниско свободно застрояване, с височина Н до 7 м.
Планът за застрояване да бъде придружен от схеми: „Водоснабдяване и канализация“ и „Електрификация“ /чл.108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землището на гр. Стара Загора. За имота да се отреди смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, средно-етажно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землището на гр. Стара Загора. С Плана на застрояване в имота да се установи смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, средно-етажно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м.
   Проектът на ПУП - План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землището на гр. Стара Загора. За имота да се отреди смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, средно-етажно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землището на гр. Стара Загора. С Плана на застрояване в имота да се установи смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, средно-етажно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м.
   Проектът на ПУП - План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
Страница 5 от 688

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...