Транспорт и Екология

Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2791 от 11.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ І18 и УПИ ІІ5 в кв. 16, село Остра могила, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 516.

Сряда, 17 Ноември 2010 16:10

Предстоящи прояви на 18 ноември

Предстоящи прояви на 18 ноември /четвъртък/

Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2809 от 13.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ Х100 в кв. 34, село Загоре, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - етаж 5, стая 516.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2824 от 18.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №№ 106001, 106002, 106003, 106004, 106005, 106006, 106007, 106008, 106009, 106010, 106011, 106013, 106014 и 106015 от местност „Калето" в землището на село Ракитница, като в имотите се установи предимно производствена устройствена зона – Пп, за производствени и складови дейности, свободно ниско застрояване.


РЕШЕНИЕ № 947 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 947, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 069004, находящ се извън урбанизираните територии в землището на село Ракитница, община Стара Загора – собственост на „Дош" ЕООД, град Стара Загора – с управител Дошо Милев Милев, ЕИК 123627842. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната схема, водоснабдяване и канализация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп(за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) – ниско свободно основно застрояване – обект: "Хладилна база за замразяване и съхранение на селскостопанска продукция". Проекта се намира в сградата на общината етаж 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов


РЕШЕНИЕ № 953 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 953, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 132027, идентификационен № 68850.132.27 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Хаджиибрямов кладенец", землище град Стара Загора – собственост на Тодор Тончев Тодоров. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комукационно-транспортната мрежа, водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соб(смесена, за обществено обслужващи дейности) – средно свободно основно застрояване – обект: „Демонстрационен център и складова база". Проекта се намира в сградата на общината етаж 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов


РЕШЕНИЕ № 955 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 955, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 100035, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Бобоолу", землище село Малка Верея, община Стара Загора – собственост на „Агросън" ЕООД, град Стара Загора, ЕИК 123653805. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за вертикална планировка, водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм(за жилищни нужди) – ниско свободно основно застрояване. Проекта се намира в сградата на общината етаж 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов


РЕШЕНИЕ № 944 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 944, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване и изграждане на ново БКТП за захранване на обект „Жилищна сграда и градински център" в поземлен имот с кадастрален № 005001, местност „Аджалар", землище село Богомилово, община Стара Загора, минаващо през поземлен имот с кадастрален № 000702, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост. Проекта се намира в сградата на общината етаж 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов


РЕШЕНИЕ № 946 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 946, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване за захранване на обект: „Катодна станция – Ракитница – обслужващо съоръжение към магистрален нефто продуктопровод Бургас-София, участък Бургас-Пловдив" в поземлен имот с кадастрален № 013007, местност „Юнака", землище село Ракитница, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални № 000739 и 000749, представляващи полски пътища – общинска публична собственост и ПИ № 000830, представляващ канал – общинска публична собственост в землището на с.Кирилово; ПИ № 000173, представляващ полски път – общинска публична собственост в землището на село Ракитница. Проекта се намира в сградата на общината етаж 8, стая 806.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов


РЕШЕНИЕ № 956 от 30.09.2010 година

Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 956, протокол № 44 от 30.09.2010 година на Общински съвет град Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 082030, находящ се извън урбанизираните територии в местността „Алчака", землище село Загоре, община Стара Загора – собственост на „Виена Реал Естейт"ЕООД, град София, ЕИК 130241990. Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация, неразделна част от ПЗ. С Плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп(за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) – средно свободно основно застрояване. Проекта се намира в сградата на общината етаж 5, стая 513.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" – бр.89 от 12.11.2010 г., решението подлежи на обжалване чрез община Стара Загора до Административен съд.

Председател: Тенчо Руканов

Страница 656 от 680

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...