Транспорт и Екология

Първи за 2011 г. Ден на кмета в Община Стара Загора


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение Nо 422 / 26.03.2009 год., доп. с Решение Nо 517 / 25.06.2009 год.)

& 1. В чл.16, ал. 2 се допълва с второ изречение: «Имотите вещите публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена с въведена система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респективно от ръководителя на съответното обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.»

& 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изразът «включително почасово» се заличава.
2. Ал. 5 се допълва с второ изречение: „Отдаването за почасово или еднократно ползване на части от имоти се извършва от директора на съответното заведение.»

Заключителна разпоредба
&3 Наредбата влиза в сила от ............. 2011 год.


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА
С въвеждане и прилагане на системата на делегирани бюджети в училищата и детските градини, те придобиват права на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета, те имат право да реализират собствени приходи от: наем на имоти – държавна или общинска собственост, наем от учебна и спортна база – собственост на детската градина или училището, квалификационна и творческа дейност, образователни или други услуги, дарения, такси и др.

Общинските училища и детските градини са настанени в имоти – общинска собственост. Действащата в община Стара Загора наредба по чл. 8 от ЗОС е основния нормативен документ, с който се регламентират процедурите по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Съгласно НРПУРОС, предоставянето под наем на помещения в училищата и детските градини се извършва при същия ред, при който се предоставят под наем общински имоти, или части от тях, за максималните срокове, които позволява закона – 5 или 10 години. Тези процедури се оказват самоцелни и неработещи при отдаването за почасово или еднократно ползване.

Проучването на опита на останалите общински администрации показа, че предоставянето за еднократно или почасово ползване на имоти – общинска собственост, в които са настанени училищата и детските градини, се извършва от директорите на съответното заведение, срещу заплащане на такси, определени от Общинския съвет. Тези такси са регламентирани в Приложение 4, раздел XV “Училища и детски градини” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Приемането на промените в тази наредба следва да бъде синхронизирано с останалите наредби в община Стара Загора. Това налага да бъдат направени промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост (приета с Решение No 422/26.03.2009 год., доп. с Решение No 517/25.06.2009 год.) Приемането на промени в тази посока е предпоставка за по – голяма оперативност и е изцяло в интерес на гражданите на община Стара Загора.

 


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  trendeva@starazagora.bg  в срок до 24 януари включително.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
(приета с Решение Nо 684 / 22.12.2009 год.)

& 1. В чл. 15 се създава нова алинея 4: „(4) Тарифата за почасовото ползване на помещения в училища и детски градини на делегирани бюджети се определя съгласно Приложение No 4, раздел ХV „Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора"

Заключителна разпоредба

&2. Наредбата влиза в сила от ............. 2011 год.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА 
Съгласно действащите в община Стара Загора нормативни разпоредби, цените за почасовото еднократно и многократно ползване на помещения в училищата и детските градини – общинска собственост се определят по реда на Наредбата за наемните цени на недвижимите имоти..

Проучването на опита на останалите общински администрации показа, че предоставянето за еднократно или почасово ползване на имоти – общинска собственост, в които са настанени училищата и детските градини, се извършва от директорите на съответното заведение, срещу заплащане на такси, определени от Общинския съвет. Тези такси са регламентирани в Приложение 4, раздел XV "Училища и детски градини" от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Приемането на промените в тази наредба следва да бъде синхронизирано с останалите наредби в община Стара Загора. Това налага да бъдат направени промени в действащата Наредбата за наемните цени (приета с Решение No 684/22.12.2009 год.) в частта за почасово ползване.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща trendeva@starazagora.bg  в срок до 23 януари включително.

 

Второ РПУ в Стара Загора отваря врати на 10 януари
Петък, 07 Януари 2011 16:02

СЪБИТИЯ 10-15 януари

СЪБИТИЯ в периода 10-15 януари

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-1 от 03.01.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ІХ74 , УПИ VІІ77 и УПИ ХІІІ70 в кв. 9, с. Люляк, Община Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 515.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2 от 03.01.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за УПИ ХІV Жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и исторически паметник в кв. 1, по плана на гр. Стара Загора, който се намира в сградата на община Стара Загора - ет.5, стая 518.

Четвъртък, 06 Януари 2011 15:47

Събития днес - 6 януари

Събития днес - 6 януари

 Среща на кметовете на Стара Загора днес

Писмо на проф.Танчев - мерки срещу хепатита

Страница 660 от 695

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...