Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел "Устройство на територията"

24 Ноември 2017
Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 037-ДСл от 23.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

 

І. Конкурсът се обявява за длъжността:
Началник на отдел
Отдел „Устройство на територията“,
Община Стара Загора
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

 

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше
2. Степен на образование - Бакалавър;
3. Професионален опит: 4 години и/или
4. Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши;

 

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област – Строителство и архитектура, професионална квалификация – Архитект;
2. Компютърна грамотност: работа с продуктите на MS Office (Word, Excel), Internet.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса/по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС/;
2. Декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен, професионално направление, специалност и правоспособност;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие на документ за компютърни умения;
6. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg. Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира работата на отдел „Устройство на територията“ по прилагане, поддържане и обявяване на схеми и планове по устройство на територията. Административно обслужване на гражданите във връзка с дейности по устройство на територията.ІХ. Граници на основната заплата, определена за длъжността: от 460 до 1400 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...