Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция "Гражданско състояние"

22 Декември 2017

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №043-ДСл от 21.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността:Директор на дирекция

Дирекция „Гражданско състояние“

Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Магистър;
2. Ранг ІІІ младши и/или 4 години професионален опит;

 

ІІІ. Допълнителни изисквания, умения и квалификации:
Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на общините и умения за ползване на същата; Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация; Опит в извършване на дейност в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностната характеристика на конкурсната длъжност;

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен;
4. Копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидатът е работил като държавен служител;
6. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

 

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) от 22.12.2017 г. до 02.01.2018 г. в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

 

VІІ. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на: информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на общината - бул. “Цар Симеон Велики” №107 и на електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg. Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

 

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Директорът планира, ръководи, организира, координира и контролира работата на служителите от дирекция „Гражданско състояние“ по изпълнението на основните и специфични дейности във връзка със съставянето на актове по гражданско състояние. Подпомага кмета на общината относно неговите правомощия в областта на гражданското състояние. Работи по Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/, гражданско състояние, услуги за населението, компютърна обработка по Локална и Национална база данни „Население“, Национален регистър на актове за гражданско състояние /НРГС/ и др. Съставя и поддържа регистъра на населението на общинско ниво. Осъществява контрол и оказва методологическа и практическа помощ на селските кметства, кметски наместничества и технически сътрудници на територията на общината.

 

ІХ. Граници на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 до 1550 лева. При назначаване, индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...