Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел "Стопанска политика"

04 Май 2016
Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №09-ДСл от 20.04.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

 

I. Конкурсът се обявява за длъжността: 
Началник на отдел
Отдел "Стопанска политика"
Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"
Община Стара Загора
   Брой работни места за които се обявява конкурсът - 1 работно място.

 

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
   1. Степен на завършено образование: Висше - Бакалавър;
   2. Професионална област: Без ограничение;
   3. Професионален опит: 4 години и/или;
   4. Придобит ранг: III младши;

 

III. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   1. Професионалният опит да бъде свързан и с управленски опит на длъжност, съгласно КДА и/или НКПД;
   2. Да притежават: управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност, компютърна компетентност.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:
   Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
   1. Тест;
   2. Интервю.

 

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
   Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
   1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
   2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
   3. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
   4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
   5. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидата е работил като държавен служител;
   6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
   7. Копие на документ за компютърни умения;

 

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:
   Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 14 дневен срок от датата на публикуването на обявата на конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, ет. 4, стая № 401, Отдел "Човешки ресурси" от 08:30 часа до 17:30 часа.

 

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
   1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107 - Партер
   2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg 
   Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/ 614-633.

 

VIII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
   Реализиране политиката на общината в компетенциите и задълженията, които Отдел "Стопанска политика" изпълнява. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейностите по управление на земеделски земи - публична и частна общинска собственост; предоставянето им под наем, отдаването под аренда. Контролира изпълнението на договорите. Регистрирането на пчелните семейства в землището на Стара Загора. Участва в дейности по управлението на общински горски фонд. Участва в дейности по категоризация и защита на потребителите.

 

IX. Границите на основната заплата, определена за длъжността:
   от 420 лв. до 1150 лв.

 

Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 18.05.2016 г.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...