Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел "Туризъм, спорт и младежки дейности"

30 Юни 2016

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №14-ДСл от 27.06.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността:

Началник на отдел
„Туризъм, спорт и младежки дейности“
Община Стара Загора

Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование: Висше - Бакалавър;
2. Професионална област: Без ограничение
3. Професионален опит: 4 години и/или
4. Придобит ранг: ІІІ младши;

ІІІ. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
1. Професионалният опит да бъде свързан и с управленски опит на длъжност, съгласно КДА и/или НКПД;
2. Да притежават: управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност; компютърна компетентност.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Копие от документ за присъден ранг, ако кандидата е работил като държавен служител.
6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива;
7. Копие на документ за компютърни умения;

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 14 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики“ №107 - Партер
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg 

Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.

VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Отдел „Туризъм, спорт и младежки дейности“ изпълнява. Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира изпълнението по туризма, спорта и младежките дейности. Организира и участва в разработването и представянето на проектобюджета на функция „Туризъм, спорт и младежки дейности“. Организира дейността на Консултативния съвет по туризъм и контролира изготвянето на ежегодната Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора. Организира и координира осигуряването на условията за провеждането на спортни мероприятия на територията на Община Стара Загора. Осъществява връзката и взаимодействието между местната власт и държавните институции в областта на туризма, спорта и младежките дейности.

ІХ. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лв.

Краен срок за подаване на документи до 17.30 часа на 13.07.2016 г.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...