Конкурс за заемане на длъжността Управител на Звено "Приют за безстопанствени животни"

01 Септември 2016

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №10-00-1844 от 31.08.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора

О Б Я В Я В А

Конкурс за длъжността Управител на Звено „Приют за безстопанствени животни“ при спазване на следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование: Висше с мин. образователно-квалификационна степен “Бакалавър”;
1.2. Професионален опит – минимум 4 години;
1.3. Притежаване на компетенции и мениджърски умения, свързани с организацията и дейността на приюта; Способности за създаване на благоприятен климат и работа в екип;
1.4. Познаване на националното законодателство в областта на защита на животните и неговото приложение;
1.5. Компютърна грамотност;

Като предимство се счита: Работа с животни; владеене на чужд език; завършен курс за защита и хуманно отношение към животните, или курс за транспортиране на животни.

2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Решаване на тест;
2.2. Писмена разработка по управленска тематика, свързана с дейността на Приюта и овладяване популацията на безстопанствените животни в Община Стара Загора;
2.3. Интервю;

3. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
3.1. Заявление за участие в конкурса;
3.2. Подробна автобиография/СV;
3.3. Копие от диплом за завършено висше образование по съответната образователно-квалификационна степен;
3.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3.5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива;
3.6. Копие от документ за компютърни умения;
3.7. Свидетелство за съдимост;

4. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите по т.3 се подават в Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 107, ст.401, Отдел “Човешки ресурси”, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса;

5. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване с нея при подаване на документите за участие в конкурса.

6. Допуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото за неговото провеждане в 3/три/ дневен срок след разглеждане на документите. Недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени за мотивите за недопускането им, като в 7 /седем/ дневен срок имат право да направят възражение пред работодателя.

За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...