Print this page

Процедура за набиране и подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" /на граждански договор/

20 Октомври 2016

 

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на специалисти за няколко длъжности на граждански договор.

 

pdfОбява253.47 KB20/10/2016, 11:19

 

Необходими документи за кандидатстване

• Заявление по образец – docxПриложение 1;
• Копие на документ за самоличност;
• Професионална автобиография по образец – docxПриложение 2;
• Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
• Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
• Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – docxПриложение 3;
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – docxПриложение 4;
• Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (за длъжност „медицинска сестра и „акушерка“).

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...