Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинските детски градини - ДГ № 2 "Зорница", ДГ № 5 "Мечо Пух", ДГ № 7 "Светулка", ДГ № 11 "Загоре", ДГ № 24 "Радост", ДГ № 55 "Незабравка"

31 Октомври 2016

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 и ал. 6 и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор“ на общинските детски градини:

• ДГ № 2 „Зорница“
• ДГ № 5 „Мечо Пух“
• ДГ № 7 „Светулка“
• ДГ № 11 „Загоре“
• ДГ № 24 „Радост“
• ДГ № 55 „Незабравка“

 

1. Кратко описание на длъжността:

Директорът планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Висше образование
2.2. Професионална квалификация: „Предучилищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и начална педагогика“.
2.3. Професионален опит: по специалността: не по-малко от 5 /пет/ години.
2.4. Да отговаря на изискванията на чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2.5. Да притежава необходимите компетентности като съвкупност от знания, административни, организационни, комуникативни умения и отговорности; мотивация и умения за справяне с конфликти.
2.6. Да не e в конфликт на интереси.
2.7. Да познава законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието. Да познава европейските принципи и правила, отговорности и права.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора.
- Допускане до конкурс по документи.
- Представяне на насоките за развитие на детската градина за период от 2 години.
- Беседа по представената програма, законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, прилагане на европейските политики.
- Решаване на казуси.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:

1. Програма за развитие на детската градина – до 35 т.
2. Ключови компетентности за успешна личностна и професионална реализация, познания за нормативните документи - до 25 т.
3. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието - до 20 т.
4. Резултати от поставените казуси - до 20 т.

Общо точки – до 100 т.

 

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
- Документ за самоличност / копие/;
- Професионална биография /CV/;
- Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/според изискванията на длъжността/;
- Копиe от трудова книжка и документ /служебна бележка/, удостоверяващ професионалния опит по специалността.
- Свидетелство за съдимост / в срок на валидност/;
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
- Програма за развитие на детската градина за период от 2 години - 5 екземпляра, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.

 

5. Място на работа :

Община Стара Загора:
- ДГ № 2 „Зорница“, гр. Стара Загора
- ДГ № 5 „Мечо Пух“, гр. Стара Загора
- ДГ № 7 „Светулка“, гр. Стара Загора
- ДГ № 11 „Загоре“, гр. Стара Загора
- ДГ № 24 „Радост“, гр. Стара Загора
- ДГ № 55 „Незабравка“ – с. Хан Аспарухово

 

6. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 ет. 7, стая 707.

Обявата се публикува във вестник „Старозагорски новини“ и на електронната страница на Общината.
При подаване на документите кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие.

 

7. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в отдел: „Образование“ стая № 707, ет. 7 на Община Стара Загора.

Съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на Община Стара Загора.
За справки тел. 042/614 866, 042/614867

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...