Конкурс за заемане на длъжността Главен архитект в община

13 Януари 2017
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №02-ДСл от 10.01.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:
І. Конкурсът се обявява за длъжността:
Главен архитект в община
Община Стара Загора
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.
ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен - Магистър;
2. Област на висшето образование - „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
3. Специалност - Архитектура;
4. Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгл. чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията;
5. Ранг ІІІ младши и/или 4 години професионален опит;
ІІІ. Допълнителни изисквания, умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Познаване на нормативна уредба за дейността на общините.
ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.
V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документ, удостоверяващ пълна проектантска правоспособност;
5. Копия на документи, удостоверяващи наличие на изискуемия професионален стаж и опит;
6. Копия на документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.
VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.
VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики“ №107 - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg
Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.
VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ. Ръководи работата на Експертен съвет по устройство на територията. Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др. Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи ОбЕСУТ и комисията по § 4 от ПЗР на ППЗОЗЗ.
ІХ. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лв.
При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...