Конкурс за заемане на длъжността Стажант-одитор в Звено "Вътрешен одит"

13 Януари 2017
О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №03-ДСл от 10.01.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:
І. Конкурсът се обявява за длъжността:
Стажант-одитор в Звено „Вътрешен одит“ при Община Стара Загора.
Брой работни места за които се обявява конкурсът – 1 работно място.
ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Да са дееспособни лица;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3. Образование: Висше, с минимална образователно-квалификационна степен - „Бакалавър“, професионално направление „Икономика“;
4. В рамките на две години от назначаването „стажант-одиторът“ трябва да положи успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор и да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;
5. Професионален опит: не се изисква
6. Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши;
ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: да познават нормативната уредба, свързана с осъществяване на вътрешния одит и контролна дейност; много добро познаване на нормативните актове свързани с дейността на общинската администрация, да притежават професионална и аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност и компютърна компетентност – Word, Excel;
ІV. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
1. Тест;
2. Интервю.
V. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при наличие на такъв;
5. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.
VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси“ от 08.30 часа до 17.30 часа.
VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №107” - Партер.
2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg
Телефон за информация: 042/ 614-631; 042/614-633.
VІІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Реализиране политиката на Общината за ефективно и ефикасно постигане на финансовите й цели, в съответствие на съществуващото законодателство и съобразно компетенциите и задълженията, които изпълнява. Участва в идентифицирането и оценка на рисковете, в оценяването адекватността и ефективността на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/. В изготвянето на препоръки за подобряване на дейностите и процесите в Общината. Изпълнява конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране на всички структури, програми, дейности и процеси в Общината и нейните разпоредители от по-ниска степен. Приоритетни области на дейност: Одитни ангажименти за съответната година.
ІХ. Минимален размер на основната заплата определена за длъжността: 460 лв
При назначаване на стажант-одитора размерът на индивидуална месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...