Конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение - еднолично търговско дружество с принципал Община Стара Загора: "Център за психично здраве - Стара Загора" ЕООД

12 Май 2017
На основание чл. 3, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, и Заповед № 10-00-799 от 11.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува, че с Решения № 870 от 27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, е открита процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведениe – еднолично търговско дружество с принципал Община Стара Загора:

 

„Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД

С Решението са определени:

І. Изисквания към кандидатите:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областа на здравния мениджмънт.
2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, като притежаващите образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, да имат придобита специалност.
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. Да разработят и представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период на управление, като съответното лечебно заведение ще предостави на кандидатите документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, в срока определен при обявяване на конкурса.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен адрес и телефонен номер.
Към същото се прилагат всички останали документи, поставени в запечатан плик, надписан с името на лечебното заведение и името на кандидата. В този плик са поставени два запечатани плика, плик № 1 и плик № 2, със съдържание както следва:
2. Плик №1 съдържа следните документи:
2.1. Автобиография
2.2. Копие от диплома за завършено висше образование
2.3. Копие от документи, установяващи трудовия стаж и професионален опит
2.4. Копие от документ за придобита специалност
2.5. Копие от документ, удостоверяващ квалификацията по „Здравен мениджмънт”
2.6. Свидетелство за съдимост;
3. Плик № 2 съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІІІ. Документи се приемат в Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, етаж 7, стая № 711, в срок до 12.06.2017г. / включително/, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30 ч.

ІV. Информацията, необходима за разработване на програма за развитието и дейността на лечебното заведение, кандидатите ще получат от съответното лечебно заведение, на основание подадено искане, депозирано в работно време, в срок до 12.06.2017 г.

V. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: Методи и подходи за подобряване качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.

VI. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темата – предмет на събеседване и проект на договор за възлагане управлението на лечебното заведение, които могат да се получат в Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, етаж 7, стая №711, в срок 12.06.2017г.

VII. Отварянето на Плик № 1 от комисията за проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, в присъствието на кандидатите за участие в конкурса, ще се състои на 13.06.2017г. от 9.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора.

VІІІ. Представяне на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение и събеседване с допуснатите кандидати, ще се проведе на 13.06.2017г. от 10.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 042/614635- стая 405 и тел.042/614871 – отдел „Здравеопазване и социални дейности” – стая 711, Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...