Дневен ред на заседание № 9 което ще се проведе на 31.05.2012

23 Май 2012

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 31 май 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1. Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1259.53 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 2144.78 KB

3. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2012 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 3205.2 KB

4. Приемане на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капиала и разпределение на печалбата.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 4326.1 KB

5. Сключване на анекс към договор Договор № 2277/12.07.2007 г., между „Булгартабак-трейдинг" АД и Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 5172.76 KB

6. Упълномощаване Кмета на Община Стара Загора за изграждане на детска градина в УПИ III1213, Държавен архив и библиотека в кв. 45 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Пламен Йорданов – Председател на група ПП ГЕРБ
pdfПредложение по точка 6129.09 KB

7.Обявяване на УПИ III1213, Държавен архив и библиотека в кв. 45 по плана на гр. Стара Загора, за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7145.51 KB

8. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 8185.81 KB

9. Създаване на Приют за безстопанствени животни – Стара Загора като ново звено във функция „Други дейности по икономиката", дейност „Приюти за безстопанствени животни", считано от 01.06.2012 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 9136.12 KB

10. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 10203.8 KB

11. Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.212г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора, в частта, касаеща ученици и студенти.
Вносител: Пламен Йорданов – Ръководител група ПП ГЕРБ
pdfПредложение по точка 11129.98 KB

12. Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 3 броя МПС за нуждите на ОД на МВР – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 12142.65 KB

13. Предоставяне на имот No 72, находящ се в УПИ V Парк "Дъбова гора, кв. 19 по плана на Старозагорски бани.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 13144.7 KB

14. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул. „Св. Княз Борис" № 43 на СНЦ „Съюз на инвалидите в България".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 14136.13 KB

15. Преместване на училища на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 15100.38 KB

16. Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК „Спортен риболов"
Вносител: Маноил Манев – Председател на ПК по спорт и младежки дейности

17. Обявяване на обект в сграда с идентификатор 68850.512.489.1.1 находящ се на ул. „Витоша" № 23 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 17151.83 KB

18. Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Люляк и обявяване на част от улица с ОТ 83-85 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 18169.93 KB

19. Промяна на регулацията в кв.18, „Индустриален", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 19151.32 KB

20. Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 20148.39 KB

21. Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Драгомир Динев Драганов, като наследник на Трифон Стоянов Трифонов, бивш жител на гр.Стара Загора, за издаване на решение за обезщетение с равностойна земя на основание чл.10б,ал.2,т.1 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 21139.55 KB

22. Продажба на общински поземлен имот с идент.№68850.143.424 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора (Местност „Герена") на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 22161.25 KB

23. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 23199.88 KB

24. Продажба на земеделска земя - имот с № 201.9, местност „Кошарите", с. Елхово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 24160.51 KB

25. Продажба на общински имот с № 000709, местност „Ишекър" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25159.42 KB

26. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 26150.19 KB

27. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 27154.64 KB

28. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 28153.4 KB

29. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 29153.06 KB

30. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 30152.03 KB

31. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 31151.71 KB

32. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 32153.79 KB

33. Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермер, отглеждащ преживни животни в землището на с.Самуилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 33222.39 KB

34. Отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Загоре и с.Кирилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 34231.65 KB

35. Приемане на Програма „Синди"- „Здрави деца в здрави семейства".
Вносител: Даниела Памукова – Председател на ПК по здравеопазване и екология
pdfПредложение по точка 35894.18 KB

36. Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в Община Стара Загора и създаване на временна комисия за извършване на промяната.
Вносител: Михаил Михайлов – Ръководител група ПП „Атака"
pdfПредложение по точка 36200.56 KB

37. Именуване на обществена сграда в гр. Стара Загора
Вносител: Тихомир Томов – Общински съветник ПП „Нова сила"
pdfПредложение по точка 37201.73 KB

38. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за преминаване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 063020; 000283 и път ІV клас № 000282 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 38242.78 KB

39. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски път № 000283 от КВС на землище с. Малка Верея и улица (от т.1 до т.2) по регулационния план на с. Малка Верея – общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 39246.82 KB

40. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца", от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, през ПИ № 000122 – храсти и полски път № 000121 от КВС на землище с. Борилово – собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 40242.87 KB

41. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.5, намиращ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище – Ст. Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 41242.36 KB

42. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.22, находящ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище - Стара Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 42244.37 KB

43. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 078001, намиращ се в местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, през полски път № 000239 и път ІV клас № 000259 от КВС на землище с. Загоре – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 43244.34 KB

44. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се в местност „Ханчето", през местен път № 002881 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 44245.1 KB

45. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски пътища №№ 000199, 048031 от КВС на землище с. Малка Верея – общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 45241.11 KB

46. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.171.46, местност „Берекет могила" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Макс" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно средно застрояване, с височина на застрояване Н < 12 м, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „База за съхранение на селскостопанска продукция и техника".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 46202.71 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.207.16, местност „Герена" в землището на гр. Стара Загора, собственост на Неделчо Колев Неделчев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно ниско застрояване, с височина на застрояване Н < 10 м, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Автосервиз".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 47203.83 KB

48. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.232.53 - собственост на „Елдикс" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.43 - собственост на „Динел" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.5 - собственост на „Елдикс" ООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н < 15 м), като между ПИ с идентификатор 68850.232.53 и ПИ с идентификатор 68850.232.43 се установи свързано застрояване, а в ПИ с идентификатор 68850.232.5 – свободно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% .
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 48201.38 KB

49. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външен водопровод за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033, 099034, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011 от КВС на землище с. Малка Верея", с начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, собственост на Васил Николаев Станчев, Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов, Мирослава Господинова Стръмска и Христо Деянов Маринов.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 49199.21 KB

50. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 001670, местност „Бой сой", от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 215.427 м. Трасето започва от стълб № 67/18 на извод «Змеево», преминава подземно през поземлени имоти №№ 001610; 001612 – иглолистни дървесни видове и горски пътища № 003580 от КВС на землище с. Змейово – частна държавна собственост и достига до приемо – предавателна станция на «БТК» АД, намираща се в имот № 001670, местност „Бой сой" от КВС на землище с. Змейово.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 50226.68 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.211.32 и имот с идентификатор 68850.211.33, местност „Курбанова чешма" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на „РАДО РС" ЕООД и Паулина Иванова Терзиева. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Об – за обществено и делово обслужване, свързано средно застрояване, с височина на застрояване Н < 15 м, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 51199.92 KB

52. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.213.7, местност „Кимикли алан" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на Ивайло Душков Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно високо застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 52198.86 KB

53. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 120.61 м. Трасето започва от нов ЖР стълб, тип ОМ 951 между стълб №4 и стълб №5 на извод 20Кv Коларово, към П/С "Кольо Ганчев", гр.Стара Загора, преминава през общински път с идентификационен № 68850.121.250 и достига до имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена", землище гр. Стара Загора, собственост на Минко Петков Михайлов, с учредено право на строеж на «ЕВРО ПРОДЖЕКТ» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 53204.32 KB

54. Питания.

pdfСтановища на постоянните комисии752.08 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...