Дневен ред на заседание № 10 което ще се проведе на 28.06.2012

21 Юни 2012

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 28 юни 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1143.33 KB

2. Дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 2144.78 KB

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора съгласно Заповед № РД-09-279/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 3195.58 KB

4. Осигуряване на собствен финансов ресурс за изграждане на уличен водопровод и канализация към Центрове за настаняване от семеен тип.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 4181.73 KB

5. Избор на форма за управление на горските територии, собственост на община Стара Загора и приемане на наредба за управлението им.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 5234.14 KB

6. Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и приемане на Методика за определяне размера на таксите, които ще заплащат потребителите.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 6214.84 KB

7. Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7146.86 KB

8. Откриване на процедура за възмездно отдаване на обект – кино Ж.Диманов, находящ се на ул."Княз Ал.Батенберг" № 19, пл. 2 885, кв.298.
Вносител: Пламен Йорданов – Председател на група ПП ГЕРБ
pdfПредложение по точка 8136.35 KB

9. Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензиран спортен клуб.
Вносител: Маноил Манев – Председател на ПК по спорт и младежки дейности
pdfПредложение по точка 9200.06 KB

10. Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора, в частта, касаеща пътуването на лица със 71% или над 71% намалена работоспособност.
Вносител: Георги Гьоков – Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение по точка 10123.09 KB

11. Изтичане на Договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата"
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 11144.74 KB

12. Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
Вносител: Тодор Николов – Председател на ПК по ТСРТ
pdfПредложение по точка 12140.75 KB

pdfСхема 2.1.114.6 MB 
pdfСхема 2.6.114.3 MB 

13. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията на парк «Бедечка», гр.Стара Загора – част от кадастрален район 513, обхващащ следните квартали: №№ 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 13253.21 KB

14. Поставяне на паметни стели (мраморни плочи), към паметника на починалите съветски войни в парк „Аязмото".
Вносител: Сашко Лозанов – Общински съветник
pdfПредложение по точка 14138.95 KB

15. Повторно обсъждане на Решение № 233 от Протокол № 9/31.05.2012г., съгласно Заповед № РД-09-278/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС

16. Продажба на урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост на територията на град Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 16208.66 KB

17. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 17152.56 KB

18. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 18150.00 KB

19. Продажба на земеделска земя - имот с № 082012, местност „Друма" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 19160.29 KB

20. Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІсонс в кв.23, с. Дълбоки, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 20156.72 KB

21. Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ХІсонс в кв.24, с. Дълбоки, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 21157.21 KB

22. Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІодо, в кв. 27 по ПУП на с. Дълбоки, община Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 22202.29 KB

23. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Марашите", община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 23151.19 KB

24. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Атюрен", община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 24150.13 KB

25. Продажба на общински имот с № 296.34, местност „Мечи кладенец" по плана на новообразуваните имоти на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25159.48 KB

26. Продажба на общински имот с № 004054, местност „Гергьовска черква" по КВС на с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 26156.67 KB

27. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сулица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 27151.33 KB

28. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.503.1023.1.1, гр. Стара Загора , ул."Св.Княз Борис I" №90 А, ет.1, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 28200.77 KB

29. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.4, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара" /магазин/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 29200.22 KB

30. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.1, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара", заедно с постройките за допълващото застрояване с идентификатори 68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 /Кафе аперитив/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 30201.07 KB

31. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Славин Янакиев - Зам.-председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 31201.83 KB

32. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Славин Янакиев - Зам.-председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 32200.38 KB

33. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на имот с идентификационен № 68850.31.8, местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствен път № 68850.31.899 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 33240.30 KB

34. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се в местност „Кокарджик" от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, през път ІV клас № 000343, землище с. Хрищени – общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 34244.12 KB

35. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 178005, местност „Карасулука", землище с. Хрищени, община Стара Загора, през улица /от о.т.417 до о.т.419/; път ІV клас № 000343 – общинска собственост и пасище, мера № 000840 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 35245.64 KB

36. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект: „Водопроводна и канализационна мрежа за ПИ №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062, местност „Атюрен", землище на с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 000119; 000208 в землището на с. Малка Верея – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 36240.89 KB

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с номера № 000193 и № 000172 от местност „Дюз курия", № 000184 и № 000276, собственост на община Стара Загора и имоти от държавния горски фонд, частна държавна собственост с номера: № 102027 и № 102028 – местност „Бакъра"; № 102020 – местност „Вражда баир"; № 102029 – местност „Дрянков връх", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 37229.27 KB

38. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – водопровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 38224.43 KB

39. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 39223.44 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализация на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 40224.89 KB

41. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – електропровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 41222.39 KB

42. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 081020, местност „Кенлик баир", извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на „ЧАКАЛОВ" ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 42204.40 KB

43. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Ст. Загора, собственост на „Агри – М" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соп – за обществено обслужващи и производствени дейности, свободно средно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Автосервиз за тежкотоварни автомобили.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 43199.29 KB 

44. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 286 м., собственост на «Агри – М» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 44199.29 KB

45. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 259.440, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела – 7.90 м., собственост на Ивайло Иванов Пехливанов.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 45197.01 KB

46. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 225, местност „Найденови пръти", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Теодорин Кирилов Бончев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 46203.09 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001015 в местността „Солените гьолища", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Могила – собственост на Стефан Величков Лилчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 47206.64 KB

48. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване /с дължина на кабела – 50.15 м./ за поземлен имот № 106051, по КВС на местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, собственост на Никола Георгиев Илчев.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 48195.39 KB

49. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 106051, местност „Атюрен", извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Никола Георгиев Илчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 49203.38 KB

50. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 004308, местност „Червената глина", извън урбанизираните територии в землището на с. Казанка – собственост на Христо Василев Василев и Красимира Иванова Василева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 50206.02 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с проектен № 000941 – образуван от ПИ № 000453 находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на „МОБИЛТЕЛ" ЕАД гр.София – представлявано от Иван Хаджитонев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н < 36 м) - свободно основно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, за изграждане на Базова станция SZR0119_Kolena на „Мобилтел" ЕАД - София.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 51208.44 KB

52 Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 160 м., собственост на Таня Кирова Мангърова – Михайлова и «Гравита» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 52200.14 KB

53. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за ПИ с № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 71,08 м., собственост на «АНБЕСТО» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 53200.18 KB

54. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на м. „Асанов трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „АНБЕСТО" ООД. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищни сгради".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 54203.60 KB

55. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 191.75 м. Трасето започва от новоизграден мачтов трафопост 20/0,4 kV, преминава през пасище № 000584, селскостопански, горски, ведомствен път № 002856 и достига до поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 55200.61 KB

56. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.81 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мечи кладенец", извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Вълко Маринов Канев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 56202.50 KB

57. Питания

pdfСтановища на постоянните комисии663.94 KB
 

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...