Дневен ред на заседание № 12 което ще се проведе на 26.07.2012

19 Юли 2012

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 26 юли 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред 

1.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2012 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 1205.81 KB

2. Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
pdfПредложение по точка 2165.87 KB

3. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно Решение № 194 от Протокол №8/26.04.2012г. на Общински съвет.
Вносител: Даниел Вълчев-Председател на Комисията по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП 
pdfПредложение по точка 3134.52 KB

4. Предложение за преобразуване на спортно училище „Тодор Каблешков" – град Стара Загора.
Вносител: Георги Ранов – Общински съветник
pdfПредложение по точка 4935.17 KB

5. Създаване на звено „Управление на гори", като ново звено във функция „Икономически дейности и услуги", дейност „Други дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов" и промяна във финансираната численост в дейност „Други дейности по икономиката" на Звено „Инспекторат", считано от 01.08.2012 г. и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 5202.48 KB

6.Предоставяне на средства за съфинансиране възстановяване на лекоатлетическа писта на Стадион „Берое".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 6189.90 KB

7.Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2012/2013 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 7203.32 KB

8. Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 година в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 8195.77 KB

9. Приемане на Общинска програма за Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 9228.75 KB

10. Преобразуване на Седмична детска градина № 10 „Светлина", гр. Стара Загора, Седмична детска градина № 24 „Радост", гр. Стара Загора и Седмична детска градина № 35 „Свобода", гр. Стара Загора в Целодневни детски градини.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 10116.24 KB

11. Даване на предварително съгласие по чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСППЗ за промяна на предназначение на 116,84 кв.м. от имот № 000840 с площ 1 824 кв.м. с НТП „Пасище, мера" с АОС № 10496, находящ в местността „Карасулука" землището на село Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 11132.36 KB

12. Даване съгласие на „Тролейбусни превози" ЕООД за закупуване на дизелов автомобил – комби
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 12 133.85 KB

13. Анализ на дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 1 януари 2012 г. – 30 юни 2012 г.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
pdfПредложение по точка 13127.75 KB

14. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.1, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара", заедно с постройките за допълващото застрояване с идентификатори 68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 /Кафе аперитив/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка -
Председател на Надзорния съвет на ОбАП
pdfПредложение по точка 14202.15 KB

15. Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се на ул."Августа
Траяна „ № 52, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 15144.02 KB

16. Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 16160.31 KB

17. Продажба на имоти - частна общинска собственост в местност „Чанлъка", землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 17245.12 KB

18. Продажба на УПИ VІ142, кв.2801 по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 18162.14 KB

19. Продажба на УПИ VІІІ324 и УПИ ІХ325, кв.424„б" по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 19165.53 KB 

20. Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя полуподземни гаражи в УПИ I 3001, в кв.9901 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 20147.15 KB

21. Учредяване право на строеж за изграждане на полуподземни гаражи в УПИ I299, в кв. 150, по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 21149.96 KB

22. Продажба на земеделска земя – имот № 000890, местност „Раденец" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 22159.27 KB

23. Промяна на ПУП – ПР в кв. 46, с. Хрищени и прекратяване на съсобственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 23162.87 KB

24. Продажба на земеделска земя – имот № 132001, местност „Варницата" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 24158.51 KB

25. Промяна на границите на новообразувани имоти № 296.175 и № 296.503 в местност „Мечи кладенец", землище с. Пряпорец и обявяване на част от имот № 296.503 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25153.72 KB

26. Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 308.149 в землището на с. Лясково, местност „Над гробището".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 26149.28 KB

27. Изменение на Решение № 64 от Протокол 5/26.01.2012г. съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов – Общински съветник
pdfПредложение по точка 27180.91 KB

28. Изменение на Решение № 64, Протокол 5 от 26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионери, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора в частта, касаеща пътуването на пенсионерите, живущи в селата на територията на общината.
Вносител: Илия Златев – Общински съветник
pdfПредложение по точка 28404.59 KB

29. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „улица „Капитан Петко войвода-юг" през имоти по кадастралната карта на град Стара Загора общинска собственост: № 68850.209.343 - пасище, № 68850.209.680 - пасище, № 68850.209.684 - пасище, № 68850.209.682 – пасище и имот № 68850.209.891 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 29198.84 KB

30. Проект за подробен устройствен план- изменение на План за регулация за обект: „Улица Капитан Петко войвода – юг"- промяна на уличната регулация на улица с о.т. 1337 - о.т. 1338 - о.т. 1338а - о.т. 1339а- о.т. 1340 - о.т. 4914 - о.т. 4915 - о.т. 4916 - о.т. 4917 - о.т. 5024 - о.т. 5025 - о.т. 5026 - о.т. 4502а - о.т. 5027 - о.т. 5028 - о.т. 5029 - о.т. 5031 - о.т. 5032 - о.т. 4656 - о.т. 4657 - о.т. 4660 - о.т. 4676, и от о.т. 4677 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 6 - о.т. 6а - о.т. 7 - о.т. 21а - о.т. 21 - о.т. 22 до о.т. 23 на източната регулационна линия по регулационния план на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 30192.72 KB

31. Издаване на Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за ПИ № 68850.530.450 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 31199.46 KB

32. Одобряване на план-схема и проект за поставяне на 15 /петнадесет/ броя мемориални плочи около „Паметник на Трета опълченска дружина и подполковник Павел Калитин", с местонахождение – УПИ № ІІГрадина в кв. 109 Б по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 32193.46 KB

33. Одобряване на ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 000780 публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, от местност КАЗЛЕРА в землището на с.Богомилово за изграждане на „Канализационна помпена станция" за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап и КПСт „Богомилово".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 33194.17 KB

34. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура за битово-фекална канализация, тласкател, водопровод и ел.захранване за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап и КПСт „Богомилово".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 34212.60 KB

35. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.48.37, местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски ведомствени пътища с идентификационни №№ 68850.65.984; 68850.56.30 и 68850.48.840 – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 35242.93 KB

36. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 178005, местност „Карасулука", землище с. Хрищени, община Стара Загора, през улица /от о.т.417 до о.т.419/; път ІV клас № 000343 – общинска собственост и пасище, мера № 000840 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 36243.82 KB

37. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория" от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски път № 000216 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 37241.19 KB

38. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ за преминаване до ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца", от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора през ПИ № 000122 – храсти, землище с. Борилово – частна собственост на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 38240.05 KB

39. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003, в местност „При могилата" от КВС на землище с. Бъдеще, община Стара Загора", през полски път № 000058, землище с. Бъдеще и улица между о.т.31-о.т.32-о.т.33 по регулационния план на с. Бъдеще – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 39240.38 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 256.162 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар", в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Кирков Грудев и Таня Делчева Грудева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 40202.62 KB

41. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.65.26 от местност „Орта бозалък" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „ШИРОВ" ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сж,одо (смесена за жилищни нужди и обществено и делово обслужване), със средна височина (до 12 метра), свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 3; минимална озеленена площ – 30%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 41202.68 KB

42. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.224.6 по кадастралната карта на местността „Баш чардак", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на наследниците на Георги Христов Димитров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м), свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 42205.91 KB

43. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.80.36 - урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „Дончо Попов 09" ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н < 10 м) свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,0; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 43199.81 KB

44. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.440 от плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Ивайло Иванов Пехливанов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 44205.79 KB

45. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване за ПИ №№ 111023, 111024 и 111028 в местността „Комлука", урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Малка Верея, общ. Стара Загора – собственост на Диан Бонев Господинов и Розалина Вълчанова Бонева. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н < 15 м) свободно средно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 45203.45 KB

46. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Водопроводна и канализационна мрежа за поземлени имоти №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062 от КВС на местност „Атюрен", землище с. Малка Верея", община Стара Загора - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, собственост на „Старозагорски имоти"ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 46199.00 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 37 по неутвърден кадастрален план на местност „Найденови пръти", в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Виолета Мънчева Андонова и Дончо Христов Андонов. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 47203.92 KB

48. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 049031, местност „Телки тепе", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Христо Деянов Маринов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 48205.22 KB

49. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на имоти №№ 107053, 107054, 107055, 107056, 107057, 107058, 107059, 107060, 107061, 107062, 107063, 107064, 107065, 107066, 107067, 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082, местност „Атюрен" в землището на с. Малка Верея - собственост на „АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП" ЕООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на с. Малка Верея. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Сж,об – смесена, за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности, свободно ниско застрояване (Н < 10 м), със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 49202.73 KB

50. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 105026, местност „На края", извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила – собственост на Иван Неделчев Дончев и Надежда Георгиева Чакърова - Николова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 50203.35 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001091, местност „Юрта", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Преславен – собственост на Иван Христов Генов и Гергана Георгиева Георгиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м), свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 51204.55 KB

52. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 104002 от КВС на местност „Адалъка" - урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора – собственост на Геновева Николова Баръмова. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, средно, свободно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Складова база за земеделска продукция".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 52199.96 KB

53. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора - собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищни сгради".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 53202.77 KB

54. Питания

pdfСтановища на постоянните комисии531.03 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...