Дневен ред на заседание № 15 което ще се проведе на 25.10.2012

18 Октомври 2012

 
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 25 октомври 2012 година от 09.00 часа в зала “П.Р.Славейков” на общината при следния проект за

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1. Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора – първо четене
Вносител: Живко Тодоров –                                                                                    
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 - 273.92 KB

2. Даване съгласие за създаване на доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и  извънредни ситуации на територията на община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 - 178.58 KB

3. Обявяване на конкурс за възлагане на превозите по  автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов –
Общински съветник
alt Предложение по точка 03 - 311.19 KB  

4. Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за  Наредба  за  отличията и наградите на Община Стара Загора
Вносител: Дарина Гайдарова –
Общински съветник
alt Предложение по точка 04 - 206.77 KB
 
5. Присъждане на награда „Икар“
Вносител: Емил Христов –
Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 05 - 129.61 KB  
 
6. Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2012-2013г.
Вносител: Снежана Танева –
Общински съветник,
Зам.-председател на ПК по
образование, наука и защита
правата и интересите на децата
alt Предложение по точка 06 - 887.13 KB  

7. Предоставяне на имот – общинска собственост, за създаване на Център за кариерно ориентиране в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –                                                                                    
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 07 - 164.45 KB  

8. Предоставяне на помещение, частна общинска собственост, за офис на АРИР – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 08 - 154.99 KB  

9.  Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, насрочено на 07.11.2012г.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 09 - 137.73 KB  

10. Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІІІобщ., кв. 6 по плана на с. Казанка, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 - 166.28 KB  

11. Проект за подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за територията на кв.”Железник”, гр. Стара Загора, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737  по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 - 193.48 KB  

12. Промяна на ПУП – ПР в кв. 7, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с ОТ 58-59 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 - 168.00 KB

13.Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.11 и № 250.9503 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора и обявяване на част от имот № 250.9503 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 - 158.16 KB  

14. Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.14, № 250.15, № 250.16 и № 250.9501 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора,за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 - 159.05 KB  

15. Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІХ81, кв.19 по плана на с.Арнаутито, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 - 165.96 KB   

16. Промяна предназначението на част от полски път с № 000113,  землище с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 - 139.82 KB  

17. Предварително съгласие за промяна предназначението на полски път с № 000163,  землище с. Малко Кадиево, община Стара Загора и обявяването му за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 - 143.22 KB
 
18. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Народно читалище ”Просвета 1898” – с. Сладък кладенец,  Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 - 149.61 KB  

19. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак” от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, с обща дължина около 413 м - за нуждите на  Диан Бонев Господинов.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 - 203.38 KB

20. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 16 от местност „Орта бозалък”, извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Райчо Петров Куков и Зорница Минчева Янева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                              
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 - 207.67 KB  

21. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.130.15 от местността „Хаджиибрямов кладенец” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Светозар Георгиев Стойков. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н < 10.00м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: ”Складове за селскостопанска продукция и работилница за селскостопанска техника”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 - 210.35 KB  

22. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 171.273 от местност „Керезлика”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Вяра Димчева Тодорова, Бонка Димова Рачева, Радостина Димова Рачева и Анка Любенова Димова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 - 207.81 KB  

23. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 175 от местност „Найденови пръти”, извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, собственост на Константин Николаев Косев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 - 206.60 KB  

24. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 206.145 от местност „Абаджийска чешма”, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Мария Димитрова Райчева и Даниел Христов Райчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 - 207.59 KB  

25. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора, през полски път с идентификационен № 68850.304.9507 – собственост на община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 - 241.58 KB  

26. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 016035 от местността „Герена, извън урбанизираните територии в землището на с. Калитиново – собственост на Наим Мехмедов Хаджиюсеинов. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н < 10 м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Склад и сушилня за тютюн”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 - 210.98 KB  

27. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017095, местност „Стамболов хан”, извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Недялка Ганева Ганева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                              
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 - 209.24 KB  

28. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.4.821 - горска територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Червенкондев – Тодор Атанасов” – гр. Сливен. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н < 30м) – свободно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 26%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50%.
Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Мобилен радио-телевизионен ретранслатор” в поземлен имот с идентификатор 68850.4.821 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 - 235.58 KB  

29. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.161.2, местност „Берекет могила”, извън урбанизираните територии на гр. Стара Загора – собственост на Мирела Живкова Георгиева и Атанас Мийков Георгиев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н < 15м) свободно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Цех за производство и складови дейности”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 210.15 KB  

30. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.209.25 от местността „Джелата” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „Данипет комерс“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно високо застрояване (Н над 15.00м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Автомивка и складова база за промишлени стоки”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 - 209.24 KB  

31. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.532.1977 от кадастралната карта, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „ГРУПМЕЛ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н < 15м) свободно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 - 207.60 KB  

32. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификационни №№ 70202.7.2; 70202.7.4, местност „Баните”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Георги Илиев Илиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм /за жилищни нужди/, свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 - 207.85 KB  

33. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата” в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м., за нуждите на Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 - 205.35 KB  

34. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория” от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 67 м - за нуждите на Еленка Илиева Тончева, Господин Георгиев Стоянов, Пламена Кирилова Аврамова и СД „РУДИН–ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 - 201.88 KB  

35. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, землище с. Борилово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 131 м., за нуждите на Мариана Иванова Димитрова.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 - 200.79 KB  

36. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, собственост на Мариана Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 - 204.14 KB  

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Васил Йосифов Бекяров. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6 ; минимална озеленена площ – 70% – за изграждане на обект: „Вилно селище от затворен тип”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 - 301.90 KB  
 
38. Питания


alt Становища на Постоянните комисии - 554.93 KB


 
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ/п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...