Дневен ред на заседание № 24 което ще се проведе на 25.07.2013

18 Юли 2013

1.  Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 01  149.92 KB  

2.  Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 02 298.56 KB  

3.  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 03  293.61 KB  

4.   Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 04223.42 KB  

5.  Промяна на бюджета на община Стара Загора за 2013 година
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 05  186.10 KB
 
6.  Разпределение на търговските маси в реконструираната част на Централен пазар
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 06150.00 KB  

7.  Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2013/2014г.
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 07218.47 KB  

8.  Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2013/2014 година в Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 08215.69 KB
 
9.  Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2013г
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 09133.88 KB  
pdfПриложение 1 - Програма418.63 KB
pdfПриложение 2 Информация 300.96 KB

10.  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 10 138.04 KB
pdfПриложение 1 Годишен план 329.18 KB  

11.  Приемане на „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013-2015 г.“
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 11144.03 KB
pdfПриложение 1 Програма3.82 MB

12. Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода януари - юни 2013 г.
Вносител: Емил Христов -Председател ОбС
pdfПредложение по точка 12158.78 KB  

13.  Приемане на отчет Обществен посредник за периода 01.01.2013г- 30.06.2013г. на дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС
pdfПредложение по точка 13690.12 KB  

14.  Избор на управител на „ Тролейбусни превози “ЕООД.
Вносител: Йордан Николов -  Зам.кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 14139.03 KB  

15.  Изменение на Решение № 563 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013 г. за определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 15142.58 KB  

16.  Изменение на Решение № 766 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.06.2013 г.
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 16142.98 KB  
 
17.  Промяна на Решение № 621 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21.02.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 17138.85 KB  

18.  Одобрение  на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора /ИПГВР/ по проект «Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора» по договор BG161PO001/1.4-07/2010/005 с ОПРР
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 181.42 MB  

19.  Промени в състава на ПК за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и в състава на ПК Евроинтеграция и международни връзки
Вносители: Мариана Кръстева, Георги Ранов, Тихомир Томов, Стефан Анков - Общински съветници
pdfПредложение по точка 19197.84 KB  

20.  Именуване на улица на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС
pdfПредложение по точка 20  129.37 KB  

21.  Именуване на площад в гр. Стара Загора
Вносител: Тихомир Томов -  Общински съветник
pdfПредложение по точка 21241.96 KB  

22.  Даване съгласие на общинското търговско дружество „Комплексен  онкологичен център-Стара Загора”ЕООД за  изграждане на газова отоплителна инсталация
Вносители: Диян Димитров  и Даниела Памукова
pdfПредложение по точка 22145.83 KB  

23.  Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр. Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 197/06.05.1998г./
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 23178.57 KB  

24.  Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на ОУ „ Хр.Ботев“,с. Хрищени, община Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 01711/08.11.2001г./
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 24178.89 KB  

25.  Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров  -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 25189.44 KB  

26.  Учредяване на право на строеж за  изграждане на  жил.сграда в  общински урегулиран поземлен имот ІVобщ. кв.109 по ПУП на с.Дълбоки, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 26 163.24 KB  

27.  Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и пристройка към жилищна сграда- ателие със складове в УПИ ХІV388, кв.45 по ПУП на с. Маджерито, общ. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 27  173.95 KB  

28.  Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ” – гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 28145.80 KB  

29.  Продажба на  имот – частна общинска собственост № 302.965, местност „Гьоновец”, землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 29  162.14 KB  

30.  Продажба на имоти в кв. 29 „Зора” град Стара Загора, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 30160.71 KB  

31.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Люляк, местност „Полените”,  община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 31154.60 KB  

32.  Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост,  находящи се в местността „Сараджейката”, землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -   Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 32157.64 KB  

33.  Продажба на земеделска земя – имот № 085072, местност „Ханчето” по КВС на с. Змейово, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -   Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 33 163.22 KB  

34.  Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 34  153.57 KB  

35.  Продажба на имот - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 35161.38 KB  

36.  Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 36168.52 KB  

37.  Продажба на УПИ Іодо, кв.21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 37201.71 KB  
 
38.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  -   Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 38156.04 KB  

39.  Продажба на имот  - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Колена, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 39  161.15 KB  

40.  Продажба на земеделска земя – имот № 213001, местност „Дълга поляна” по КВС на с. Лозен, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 40160.69 KB  

41.  Продажба на земеделска земя – имот № 005039, местност „Голям сулуджак” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 41161.80 KB  

42.  Продажба на земеделска земя – имот № 024017, местност „Йоргов мост” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 42160.43 KB  

43.  Продажба на земеделска земя – имот № 105003, местност „Атюрен” по КВС на с. Малка Верея, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 43160.81 KB  

44.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, местностите „Хана”, „Шамлийски път”, „Дрянова кория”, „Джондрата” и „Бедечка”,  община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 44159.15 KB  

45.  Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.52.883 и преместване на част от имот с идентификатор 68850.52.884, землище гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 45141.44 KB  

46.  Предложение за предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект във сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща с в гр. Стара Загора на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ – КОБРА“, с ЕИК от регистър БУЛСТАТ: 833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд гр. Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро Загорка
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 46 152.60 KB  

47.  Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Димитър Йорданов Иванов.
Вносител: Илка Петкова  - Председател на ПК по „Социална политика“
pdfПредложение по точка 47140.38 KB  

48.  Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Стоян Велков Колев.
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по „Социална политика“
pdfПредложение по точка 48  139.49 KB  

49.  Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване трасе на обект „Подземен електропровод – кабелна линия 20кВ от КоГЕЦ с. Ястребово, община Опан до стълб 7А от ВЛ 20 кВ „Птицекомбинат“ през общински имоти:
В землището на с. Бъдеще: селскостопански, горски, ведомствен път № 000021, 000058, 000064, 000265 /засегнат от сервитут/, 000274/   засегнат от сервитут/, 000306, 000115/засегнат от сервитут/; напоителен канал № 000176, 000177 /засегнат от сервитут/, 000178 /засегнат от     сервитут/, 000189 /засегнат от сервитут/, 000222 /засегнат от сервитут/; друг вид земеделска земя № 000285; пасище № 000292, 000323
В регулацията на с.Бъдеще: по източен тротоар на улица с о.т. 1–о.т.2-о.т.3- о.т. 113- о.т. 21- о.т. 17- о.т. 16- о.т. 15- о.т. 13- о.т.12- о.т.11- о.т. 10
В землището на с. Загоре: селскостопански, горски, ведомствен път №   000274, 000278, местен път № 000276
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 49356.17 KB  

50.  Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 256.89 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-139 от 24.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров  - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 50234.83 KB  

51.  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-128 от 04.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 51185.56 KB

52.  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.45.1 от кадастралната карта на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление № 19-06-129 от 04.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 52  185.96 KB  

53.  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.67.28 от кадастралната карта на землище  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-138/ 20.06.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 53185.94 KB  

54.  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 090030 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-133 от 12.06.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 54186.24 KB  

55.  Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 184004 – от картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Хрищени – за изграждане на обект: „Вилна сграда“; ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Пътна връзка от  ПИ № 184004 до общински път № I-5 от от с. Колена до с. Хрищени“ – за нуждите на Величко Стоянов Георгиев,  във връзка със Заявление № 19-06-118 от 29.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 55238.18 KB  

56.  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 027032 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Памукчии, община Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соб - за общественообслужващи дейности, за изграждане на обект „Бензиностанция, газостанция и търговски обекти“.    Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 2693 м.,  за  нуждите  на „ЕМКО–М“ ООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение по точка 56204.59 KB  
 
57.  Питания


pdfСтановища на постоянните комисии605.89 KB  

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...