Дневен ред за заседание № 43, което ще се проведе на 26.03.2015

19 Март 2015

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.1250.83 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.2260.28 KB

3. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.3297.6 KB

pdfДоклад400.93 KB

4. Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.4217.98 KB

pdfДоклад302.75 KB

xlsПриложение № 1 - Прогноза за периода 2016 - 2018 г.1.27 MB

xlsПриложение № 2 - Справка31.5 KB

5. Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.5352.37 KB

6. Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на общинските търговски дружества.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.6136.73 KB

7. Одобряване на промени в структурата и увеличение на числеността в Общинска администрация в Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности", Отдел „Местни данъци и такси", Сектор „Проверки и ревизии", считано от 01.01.2015 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.7224.82 KB

8. Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности, финансирани към общинския отрасъл „Култура".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.8134.69 KB

xlsПриложение № 362.5 KB

9. Одобряване на увеличение числеността в местните бюджетни дейности в Звено „Чистота", считано от 01.04.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.9307.93 KB

xlsПриложение № 276.5 KB

10. Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-4/09.02.2015 г.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС

pdfПредложение по т.10220.54 KB

11. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2014 г. и Общински годишен план за младежта 2015 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.11231.07 KB

pdfОтчет за 2014 г.209.66 KB

xlsПриложение № 1 - отчет за 2014 г.2.13 MB

pdfОбщински план за младежта за 2015 г.215.72 KB

xlsПриложение № 2 - план за 2015 г.2.13 MB

12. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2014 г.
Вносител: Иванка Сотирова -Председател на МКБПОПМН

pdfПредложение по т.12256.13 KB

pdfДоклад841.29 KB

13. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2015 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.13372.22 KB

14. Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за 2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.14401.92 KB

15. Утвърждаване на промени в общинската транспортната схема, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.15526.79 KB

16. Удължаване срока по Решение № 1462 от Протокол №36/11.09.2014 г.
Вносители: Румяна Присадашка и Тенчо Руканов - Председатели на ПК

pdfПредложение по т.16128.56 KB

17. Възлагане паспортизация на растителността в квартал (парк) „Бедечка" (заснемане на растителността на определената територия и актуализиране на публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината).
Вносител: Тихомир Томов-Общински съветник

pdfПредложение по т.17331.86 KB

18. Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.18302.05 KB

19. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.19315.86 KB

20. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "КРЪГОВРАТ" гр. Стара Загора върху имот – публична общинска собственост в Парк „Бедечка".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.20318.63 KB

21. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.21319.12 KB

22. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, в гр. Стара Загора на Министерството на образованието и науката.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.22243.9 KB

23. Отдаване под наем имоти – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.23282.97 KB

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVII107, кв. 200 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.24192.05 KB

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII3033, кв. 9001 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.25191.74 KB

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVI165, кв. 22 по ПУП на с. Бъдеще.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.26190.53 KB

27. Продажба на имоти с №№ 015001, 016001, 032049 и 033003 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.27253.47 KB

28. Продажба на имоти с №№ 001002, 004001, 006004, 023001, 026001 и 026002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.28256.04 KB

29. Продажба на имоти с №№ 043017, 044003, 046003, 046005, 052013, 052023, 053020, 053022, 053023, 069005, 091001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.29265.91 KB

30. Продажба на имоти с №№ 000333, 000758, 009093, 056004, 134029 и 137001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.30258.35 KB

31. Продажба на имоти с №№ 000193; 000742; 000768; 000780; 048017– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.31254.03 KB

32. Продажба на имоти с №№ 001120 и 001504 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Преславен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.32247.1 KB

33. Продажба на УПИ V – 3291, кв. 68 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Сава Силов" № 73.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.33248.09 KB

34. Продажба на имоти с №№ 000094; 000334; 000584; 000634; 000701; 002005; 002010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.34200.57 KB

35. Продажба на имоти с №№ 143001; 148005; 150005; 151003; 151005; 152004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.35255.87 KB

36. Продажба на УПИ VI-30, кв. 5001 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Света Троица" № 69.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.36248.88 KB

37. Продажба на УПИ I – 1036 и УПИ II – 1035, кв. 58 – Голиш по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.37248.28 KB

38. Продажба на УПИ XIII – 1350, кв. 41-а по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски" № 91.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.38250.32 KB

39. Продажба на имоти с №№ 004004, 011002, 041009, 056003, 056008, 061003 и 088005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.39332.8 KB

40. Продажба на имоти с №№ 000608; 000621; 039007; 039009; 068004; 069011; 073001; 089001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.40259.36 KB

41. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ77, кв. 26 по ПУП на с. Оряховица.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.41190.21 KB

42. Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора).
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.42212.64 KB

43. Прекратяване на съсобственост в УПИ І563, кв. 34 по ПУП на с. Оряховица.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.43191.11 KB

44. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ342, кв. 37 по ПУП на с. Богомилово.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.44191.13 KB

45. Продажба на имоти с №№ 002253; 002265; 002319; 002321; 035001; 036003; 038024; 043016; 050008 и 055004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.45263.71 KB

46. Продажба на имоти с №№ 012070; 033035; 050012; 055001; 056010; 060006; 060010; 060019 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.46261.17 KB

47. Продажба на имоти с №№ 036080; 055022; 055035; 055061; 065010; 072002; 084014; 084016; 084022 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.47261.49 KB

48. Продажба на имоти с №№ 020001; 051019; 061005; 068021, 073080 и 074053 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.48257.87 KB

49. Продажба на имоти с №№ 000629, 000702, 019014, 025007, 025029, 027003, 030007 и 030024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.49255.33 KB

50. Продажба на УПИ І339,349, кв. 6517 - „Железник-малък" и УПИ VІ841, кв.6518 – „Железник-малък" по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.50252.48 KB

51. Продажба на имоти с №№ 070022, 110070, 110160, 300010, 300070, 310302, 340020; 340190 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.51258.44 KB

52. Продажба на новообразуван имот № 215.20 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.52244.51 KB

53. Продажба на имоти с №№ 001034; 092011; 106001; 152008; 152012; 152028 и 152038 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.53258.41 KB

54. Продажба на имоти с №№ 027012, 046013, 049003, 050024, 068012, 068013 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.54408.52 KB

55. Продажба на имоти с №№ 000020, 000350, 000360, 000370, 012044, 016024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подслон, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.55406.33 KB

56. Продажба на имоти с №№ 000037, 012003, 012004, 015060, 026015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пшеничево, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.56405.81 KB

57. Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ., кв.30 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.57252.38 KB

58. Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПИ Іжил. стр-во и пг , кв. 14 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.58398.07 KB

59. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.59315.86 KB

60. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.403 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 13.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.60315.59 KB

61. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13/13.01.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.161.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.61432.35 KB

62. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 050012 от КВС на местност „Аръшов трап", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-4 от 08.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.62314.32 KB

63. Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация на УПИ III ОБЩ. и УПИ IV ОБЩ., кв. 152, по плана на гр. Стара Загора, и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-06-39/04.02.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.63327.19 KB

64. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.112.11 по КК на местност „Вадата", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-27 от 27.01.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.64314.58 KB

65. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на м. „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/23.02.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 през „полски път" с идентификатор 68850.48.840 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост –Заявление № 10-01-1107/23.02.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.65431.97 KB

66. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и План за застрояване за новообразуваните: УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и УПИ V -7134, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-93 от 27.02.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.66326.66 KB

67. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация и застрояване на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 154/23.01.1989г. в частта му за УПИ І – Комплексно жил. строителство и подземни гаражи в кв. 167А , улица о.т. 4322 – о.т. 4323 – о.т. 4324, улица о.т. 4323 – о.т. 4325 , ПИ 72 и ПИ 73 по заявление вх.№ 19 – 06 – 16/14.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.67191.83 KB

68. Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1602 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.11.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.68199.45 KB

69. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 044028 по КВС на землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-44 от 16.02.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.69317.91 KB

70. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 016021 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-41 от 10.12.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.70315.27 KB

71. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-35/ 04.02.15 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 през „полски път" с идентификатор 70202.61.69 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-558/ 30.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.71432.22 KB

72. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.72314.76 KB

73. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.170.37 по КК на местност „Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 27.02.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.73314.77 KB

74. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.74391.16 KB

75. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.75314.43 KB

76. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 204.82 и ПИ 204.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-20/ 20.01.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.76329.16 KB

77. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-31 от 30.01.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.77315.84 KB

78. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-118/01.08.2014 г. в частта му за УПИ ХХІІ – 3328 в кв. 78 и улица – тупик о.т. 2067а – о.т. 2067б по предложение вх.№ 10 – 01 – 476/26.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.78191.46 KB

79. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006 г в частта му за УПИ VІІ – за църква в кв. 19 по заявление вх.№ 10-32-32/30.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.79188.82 KB

80. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 5070/29.12.1990 г. в частта му за УПИ І – КОО в кв. 522 и улица о.т. 4916 – о.т. 4880 по предложение вх.№ 10 – 01 – 7699/30.12.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.80190.39 KB

81. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № IX-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.301) и УПИ № XIV-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.412) от кв. 5 по плана на с. Старозагорски бани и План за застрояване на преномерирания имот: УПИ № XIV-301 - план-извадка от новия проект за ПУП - ПРЗ на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.81317.88 KB

82. Питания.

 Становища на постоянните комисии

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...