Дневен ред за заседание № 48, което ще се проведе на 17.09.2015

10 Септември 2015

1.Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора"
Вносител:Емил Христов- Председател на ОбС

2.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.2350.51 KB,pdfПриложение 1291.53 KB,pdfПриложение 2171.44 KB,pdfПриложение 3127.54 KB,pdfПриложение 4433.05 KB,pdfПриложение 5187.43 KB,pdfПриложение 6190.51 KB,pdfПриложение 7185.72 KB,pdfПриложение 8187.08 KB,pdfПриложение 9185.96 KB,pdfПриложение 10184.54 KB,pdfПриложение 11187.75 KB,pdfПриложение 12187.94 KB,pdfПриложение 13182.55 KB,pdfПриложение 14184.84 KB,pdfПриложение 15182.01 KB,pdfПриложение 16184.15 KB,pdfПриложение 17186.02 KB,pdfПриложение 18187.83 KB,pdfПриложение 19227.82 KB,pdfПриложение 20186.62 KB,pdfПриложение 21182.39 KB,pdfПриложение 22186.83 KB

3.Одобряване на промени в числеността на местните бюджетни дейности , Звено „Общинска охрана", считано от 01.10.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.3221.44 KB, pdfПриложение към т.3352.2 KB

4.Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности, финансирани към общински отрасъл „Култура" – Общински зоопарк, считано от 01.10.2015г.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.4221.99 KB, pdfПриложение към т.4279.09 KB

5. Разходване на средства, натрупани по чл.64 от Закона за управление на отпадъците
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.5232.4 KB

6. Даване на съгласие за осигуряване на собствено финансово участие по проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора», с който Община Стара Загора кандидатства по схема BG161PO001/1.5-03/2011 «Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)
Вносител:Йордан Николов - Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.6179.15 KB

7. Поемане на задължение до 10 291 083,92 лева (десет милиона двеста деветдесет и една хиляди осемдесет и три лева, деветдесет и две стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител:Йордан Николов -Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.7172.24 KB, pdfПриложение по т.7166.26 KB

8. Кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ", провеждана в рамките на приоритетна Ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 " и създаване на портньорство между Община Стара Загора и Е Аавангард Проект Консулт ЕООД
Вносител:Йордан Николов - Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.8254.18 KB, pdfПриложение към т.8318.23 KB

9.Предоставяне на имот – частна общинска собственост, находящ се ул.„КольоГанчев"№ 62-64 – в гр. Стара Загора на СНЦ „ Пътуващите книги на Стара Загора"
Вносител:Йордан Николов - Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.9321.61 KB

10.Промяна на ПУП- ПР в кв.40, с.Змейово и обявяване на част от улица с ОТ 165-164-162 за частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.10202.76 KB

11.Избор на форма за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.11233.75 KB

12. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Банков офис с площ от 250.00 кв. м., находящ се на партера /нулевия етаж/ от пететажна сграда на бул. Руски 44, гр. Стара Загора.
Вносител:Йордан Николов- Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.12239.07 KB

13.Отдаване под аренда на имот- частна общинска собственост в землището на с.Хрищени , Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.13240.92 KB

14.Предоставяне на имоти частна общинска собственост под наем без търг или конкурс в предвидените в закон случаи.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.14304 KB

15.Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост -1680 кв.м , представляващ : Незастроен урегулиран поземлен имот с обща площ 8808 кв.м , находящ се в гр.Стара Загора, кв.Железник, кв.673 по плана на града , част от УПИ III паркинг, при граници: Северозапад- УПИ II одо, УПИ IVодо и трафопост; Североизток- УПИ II одо и УПИ V озеленяване;Югоизток – бул." Цар С. Велики";Югозапад – УПИ IV одо и трафопост с о.т. 2954-4447, съгласно АПОС N 12130 от 25.09.2013г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.15234.87 KB

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ V245, кв. 14 по ПУП на с. Кирилово
Вносител:Йордан Николов -Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.16313.45 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV513, кв. 14 по ПУП на с. Кирилово
Вносител:Йордан Николов -Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.17316.08 KB

18. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ1212, кв. 45 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Йордан Николов - Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.18316.27 KB

19. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ3190 в кв. 67 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Йордан Николов - Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.19317.77 KB

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ470, кв. 16 по ПУП на с. Богомилово чрез замяна
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.20263.89 KB

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ І380, кв. 27 по ПУП на с. Борилово
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.21240.57 KB

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ598, кв. 27 по ПУП на с. Борилово
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.22240.5 KB

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII197, кв.24 по ПУП на с.Лозен
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.23188.51 KB

24 Прекратяване на съсобственост в УПИ X 391,кв.31 по ПУП на с.Малка Верея.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.24188.76 KB

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX 18, кв.2 по ПУП на с.Богомилово.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.25189.59 KB

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI647, кв.31 по ПУП на с.Богомилово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.26189.89 KB

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII243,кв.15 по ПУП на с.Загоре
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.27189.5 KB

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI 309, кв.27 по ПУП на с.Бъдеще
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.28189.85 KB

29.Продажба на УПИ ХVI175, кв.81 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.29246.43 KB

30.Продажба на УПИ ХХVІІ36 и УПИ ХХVI39, кв.84 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.30265.8 KB

31.Продажба на УПИ ХI136, кв.83 – „Лозенец – разширение", по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.31245.94 KB

32. Продажба на УПИ IV13, кв.86 – „Лозенец – разширение", по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.32246.41 KB

33. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.42.18 и 68850.42.45 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-210 от 11.08.2015 год.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.33317.95 KB

34. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-204 от 07.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.34316.68 KB

35. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 025006 по КВС на местност „Ишекър", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-212 от 17.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.35355.62 KB

36. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.440 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-207 от 10.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.36316.95 KB

37. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.255.14 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-213/ 17.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.37315.8 KB

38. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.117 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-206 от 10.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.38316.98 KB

39. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 013110 по КВС на местност „Хумата", землище с. Люляк, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-196 от 21.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.39356.08 KB

40.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 68850.48.8 от КККР на местност "Kаймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-208 от 11.08.2015 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.48.8, през ПИ № 68850.48.840 – „полски път" – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-4441 от 12.08.2015 г.
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път" № 68850.48.840 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка към ПИ № 68850.48.8 от КККР на местност "Kаймака", землище гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.40359.96 KB

41. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048035 от КВС на местност „Алваджи кайнак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-202 от 04.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.41314.49 KB

42. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 011004 по КВС на местност „До село", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-209 от 11.08.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.42355.63 KB

43.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ VIII-магазин, кв. 8 и План за застрояване за новообразуваните УПИ VIII-654 и УПИ XIV-655, кв. 8, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора - Заявление 19-06-90 от 30.03.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.43316.53 KB

44. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.206.7 от КККР на местност „Герена" , землище гр.Стара Загора, във връзка със Заявление рег. 19-06-220 от 25.08.2015г.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.44318.65 KB

45. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 083023 от КВС на местност „Габрова кория", землище с.Малка Верея, във връзка със Заявление рег. № 19-06-22/25.08.2105г.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.45318.61 KB

46. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.69 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-221 от 25.08.2015 год.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.46320.28 KB

47.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.10 от КККР на местност „Герена", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-223 от 25.08.2015 г.
Вносител:Йордан Николов-Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.47318.95 KB

48.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и Специализирана план - схема за обект „Оптичен кабел" от КШ № 466/II-16.01 до КШ № 1 (до ел. подстанция „К. Ганчев"), през ПИ №№ 68850.112.258, 68850.115.213, 68850.115.214, 68850.525.22, 68850.525.1504 и 68850.525.1522, землище гр. Ст. Загора.
Вносител:Йордан НиколовЗам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.48312.53 KB

49. Питания.

pdfСтановища на Постоянните комисии678.44 KB

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...