Постъпили материали за Заседание 15, което ще се проведе на 27.10.2016г.

 

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене.
Вносител: Илия Златев – общински съветник

pdfПредложение по т.1137.21 KB

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – първо четене
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.2209.72 KB

pdfПриложение към т.2185.67 KB

3.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене
Вносители: Димо Димитров и Владислав Кирилов – общински съветници

pdfПредложение по т.3163.72 KB

4.Одобряване промени на числеността на Общинска администрация,  Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ и на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности - Звено „Общинска охрана“, считано от 01.11.2016 година.

pdfПредложение по т.4318.65 KB

pdfПриложение 1 към т.4211.52 KBpdfПриложение 2 към т.4360.69 KB

5.Одобряване Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017 г.

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.5312.42 KB
pdfПриложение към т.51.62 MB

6.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.6326.3 KB

7.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.7314.92 KB

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“ – гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.8326.84 KB

9.Отпускане на еднократна помощ на Анета А. Атанасова
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение по т.9141.75 KB

10.Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Д. Пеева

Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение по т.10138.9 KB

11.Отпускане на еднократна парична помощ на Йозкан С.Бекиров
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение по т.11141.95 KB

12.Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна П.Стефанова
Вносител: Илия Златев-Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение по т.12141.99 KB

13.Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.13185.71 KB

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV3329 в кв. 78-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.14195.85 KB

15.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ246 в кв. 24 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.15192.04 KB

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ172 в кв. 31 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.16192.73 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ Х187 в кв. 46 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.17191.19 KB

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ II176 в кв. 33 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.18190.82 KB

19.Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.588, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.19195.49 KB

20.Продажба на Урегулиран поземлен имот VІІ19 в кв. 4, по плана на с. Еленино, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.20189.91 KB

21.Продажба на имот с № 085015 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.21244.15 KB

22.Продажба на имот с № 017042 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.22245.34 KB

23.Разрешение за изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на кв.”Железник”, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-33-310 от 04.10.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.23333.96 KB

24.Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70, местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-304 от 28.09.2016г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.24316.01 KB

25.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.336 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 06.10.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.25317.47 KB

26.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.78 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-277 от 20.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.26317.42 KB

27. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.59 по ПНИ на местност „Голяма ливада“ в землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 19.09.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.27356.38 KB 

Материали,  постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

1.Безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ на Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.1225.06 KB

 

pdfСтановища на Постоянните комисии356.25 KB

 

 

 

 

 

 

 Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...