Print this page

Постъпили материали за Заседание 18, което ще се проведе на 30.01.2017г.

pdfПроект за дневен ред за Заседание 18237.22 KB

Приемане на бюджета за 2017 година на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 294.33 KB,

pdfДоклад бюджет 434.71 KBpdfПротокол бюджет 230.63 KB

Приемане на годишен отчет за 2016г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение168.53 KBpdfПриложение 1877.36 KB

Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – второ четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 433.72 KB

Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение257.81 KBpdfПриложение 1281.33 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение320.26 KBpdfПриложение 1126.83 KB

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене.
Вносител: Николай Диков – Общински съветник


pdfПредложение 232.25 KB

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора


pdfПредложение 193.77 KB, pdfПриложение 1 523.6 KB,

pdfПриложение 178.22 KB

Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора


pdfПредложение 296.52 KB

Издаване от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД на месечна абонаментна карта за десет еднопосочни пътувания до населени места на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 345.51 KBpdfПриложение 1151.98 KB

Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 237.67 KB

Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2016 година
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС

pdfПредложение 268.92 KB, pdfОтчет670.93 KB

Допълнение и изменение на Решение № 637, Протокол № 16 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 24.11.2016 год. относно пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 348.8 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I” ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 281.08 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център – I”ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 355.72 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 340.91 KB

Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 342.58 KB

Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 28.02.2017г., при липса на кворум 16.03.2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 342.74 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Боксов клуб Стара Загора“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора


pdfПредложение 394.78 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС – БОРУЙ“, гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 401.96 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ ДОБРИ КОСТИН“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 399.46 KB

Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2017-2018 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.4 KB,

pdfПриложение 13.08 MBpdfПриложение 2255.81 KBpdfПриложение 3178.75 KB

Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000192 в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение232.32 KB

Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000045 в землището на с. Борово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение233.03 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на Виктория Георгиева Загорова – Иванова
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика


pdfПредложение 196.44 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ513 в кв. 505-„Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 192.72 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ26 в кв. 52 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 190.08 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ160 в кв. 14 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 189.96 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора


pdfПредложение 212.71 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ № 82, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 210.25 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 1, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 210.74 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVАПК в кв. 5, по плана на с. Калояновец, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 191.74 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 9 по плана на с. Остра могила, община Стара Загора на собственик на законно построена сграда

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 190.01 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.96 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 321.02 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 323.34 KB

 Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 320.52 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.121 и ПИ № 68850.256.161 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.56 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.256.59, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-2 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 318.6 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.51 и, ПИ № 68850.256.52 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.250.23, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-6 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.51 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.26.12, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-4 от 04.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.06 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 108 012 в местност „Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-7 от 04.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 318.51 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 112 006 в местност „Герена“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-147 от 25.05.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.41 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.258.436 в местност “Съборената кюприя“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 9530 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-374 от 09.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 323.1 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.264 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-378 от 13.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.32 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.144 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-400 от 27.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 316.92 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089008 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-364 от 06.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 241.69 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088043 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-354 от 29.11.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 316.62 KB

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.116.229 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-379 от 13.12.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 318.7 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000 812 в местност „Плоска могила“ по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-380 от 13.12.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 357.2 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност “Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора“.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.72 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.77 KB

 Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.37 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 06.01.2016 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 318.6 KB

pdfСтановища на Постоянните комисии623.78 KB

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...