Постъпили материали за Заседание 19, което ще се проведе на 23.02.2017г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора на първо четене.
Вносител: Емил Христов –Председател на ОбС

pdfПредложение 282.41 KB

Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 231.51 KB

Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2018-2020 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.86 KB,

pdfДоклад 298.32 KBpdfПриложение 1 2.32 MB

Даване на съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози “ЕООД за прехвърляне на употребявани тролейбуси марка „ЛАЗ“ от група „ДМА“ в група „Материални запаси“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 322.37 KB

Сформиране на Временна комисия за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора, във връзка с Решение № 1170 от Заседание № 31 на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.03.2014г.
Вносители: Михаил Михайлов,Гергана Микова,Антон Андонов и Николай Диков- общински съветници

pdfПредложение129.38 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост – в гр.Стара Загора на СНЦ „ Филаделфия 2002“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение326.12 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в с. Малко Кадиево на НЧ „ Митьо Станев-1929 година“.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 394.19 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV 365 в кв. 59 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 190.37 KB

Прекратяване на съсобственост в ПИ № 415 в кв. 26 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 191.82 KB

Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – ПРЗ в кадастрален район 532 по КК на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 184-185 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 216.11 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 084033 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388/ 19.12.2016 г.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация за ПИ № 084033 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388/ 19.12.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на водопровод и трасе на канализация за ПИ № 084033 през ПИ № 084025 – „полски път“, улица с о.т. 12 - о.т. 13 и ПИ № 084034 – „пасище, мера“ в землище с. Богомилово, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 362.08 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-20 от 13.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени през ПИ № 000 159 – „полски пътища“, ПИ № 000 161 - „територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения“ и ПИ № 000 105 и ПИ № 000 160 – „пасища, мери“ в землище с. Хрищени, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 358.23 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, Общ.Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-21 от 13.01.2017 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени през второстепенна улица с о.т. 59 – о.т.60 и ПИ № 000 160 – „пасища, мери“ в землище с. Хрищени, Община Стара Загора – публична, общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 357.4 KB

Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ № 078 006 в местност “Тюлкерман“ от землището на с. Хрищени, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-51 от 31.01.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 078 006 през ПИ № 000 345 – „пасище, мера“ и ПИ № 000 079 - „водни течения и водни площи“ в землище с. Хрищени – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 359.12 KB

 Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 017 109 в местност “Стамболов хан“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-58 от 31.01.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017 109 през ПИ № 000 224 – „полски път“ и ПИ № 000 275 - „храсти“ в землище с. Ново село, общ. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-390 от 31.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 359.03 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура – юг“, бл. 55 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение210.83 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. “Железник “, ул. „Старозагорско възстание “ №10 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 212.41 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара 3“, бл. № 11 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.3 KB

Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – север“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 322.95 KB

Продажба на УПИ І339,349, кв. 6517 и УПИ ІV354, кв. 6513 – „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 332.42 KB

Продажба на УПИ Іобщ; УПИ IIобщ; УПИ Vобщ; УПИ VIобщ и УПИ VIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-1527/ 15.02.2017г. от вносителя

Продажба на имоти с №№ 056004, 134029 и 137001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 199.09 KB

Продажба на имоти с №№ 003001; 004002; 021011; 036001; 079032; 089003; 090008; 091006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-1527/ 15.02.2017г. от вносителя

Продажба на имоти с №№ 004001, 014003 и 026005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение195.73 KB

Продажба на имоти с №№ 023007; 026001; 029003; 032039; 034012; 048017- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-1527/ 15.02.2017г. от вносителя

Продажба на имоти с №№ 013013; 024018; 028016; 028049; 028050; 041024; 043021; 048007; 049023- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Оттеглено с вх.№ 10-11-1527/ 15.02.2017г. от вносителя

Продажба на УПИ І264 и УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 282.92 KB

Определяне на представител на Община Стара Загора в асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК “ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 7 март 2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 180.14 KB

Именуване на улица в кв.19а Индустрия на територията на Община Стара Загора
Вносител: Снежана Танева – общински съветник

pdfПредложение 208.19 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на Галина Г. Христова
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение 192.72 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на София М. Р. – Иванова
Вносител: Илия Златев –Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение 192.41 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ от землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-56 от 31.01.2017 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 322.24 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ от землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 31.01.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 322.05 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 048035 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-97 от 05.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.35 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.121 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на, землище с. Пряпорец, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/ 31.01.17г

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 318.11 KB

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 037 037 и ПИ № 037 039 в местност “Къньов трап“ от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.8 KB

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...