Протокол № 30 от 17.09.2009pdfРешение № 551 от 17.09.2009 137.74 KB относно:Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 552 от 17.09.2009 126.82 KB относно: Приемане на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти общинска собственост – първо четене.

pdfРешение № 553 от 17.09.2009 155.54 KB относно: Поемане на общински дълг за финансиране на обект „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов"

pdfРешение № 554 от 17.09.2009 158.30 KB относно: Поемане на общински дълг за финансиране на обект "Реконструкция на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец"

pdfРешение № 555 от 17.09.2009 128.68 KB относно: Промени във вида, броя и съставите на Постоянните комисии.

pdfРешение № 556 от 17.09.2009 133.59 KB относно: Избор на Временна комисия за определяне кандидатите за съдебни заседатели за Район Стара Загора с мандат за срок от пет години, считано от 01.01.2010 г.

pdfРешение № 557 от 17.09.2009 130.94 KB относно: Даване съгласие на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Стара Загора" ЕООД за откриване на процедура по акредитация на отделение по Образна диагностика

pdfРешение № 558 от 17.09.2009 150.46 KB относно: Пътуване на пенсионери с тролейбусния и автобусния транспорт на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 559 от 17.09.2009 153.15 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост.

pdfРешение № 560 от 17.09.2009 140.67 KB относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.502.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

pdfРешение № 561 от 17.09.2009 138.66 KB относно: Организиране и провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на 16 броя гаражи в УПИ І „жс, магазини и пг" , кв. 117 „а", по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 562 от 17.09.2009 139.61 KB относно: Организиране и провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на 25 бр. полуподземни гаража в УПИ ІІ 3054, кв. 5502, по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 563 от 17.09.2009 149.44 KB относно: Продажба на гаражни клетки, находящи се в УПИ V жилищно строителство, кв.101 по плана на гр.Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов" №2, вх.Б

pdfточка 15132.81 KB относно: ПИТАНИЯ.

pdfРешение № 564 от 17.09.2009 139.76 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот имот І 242, кв.6, по плана на с.Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 565 от 17.09.2009 138.59 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху УПИ Іобщ., кв. 41 по плана на с. Памукчии

pdfРешение № 566 от 17.09.2009 137.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V511, кв. 8 – „Голиш" по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 567 от 17.09.2009 137.43 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХI177, кв.16 – „Зора", по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 568 от 17.09.2009 136.00 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН на обект: »Базова станция на Глобул № 6099», ситуирана в част от поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 082021(проектен № 082029) с площ от 400 кв.м, местност »Горния баир», землище с.Богомилово, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 082010 и ПИ № 082024 - общинска публична собственост; пасище с храсти с кадастрален номер ПИ № 082021(проектен № 082029) – общинска публична собственост

pdfРешение № 569 от 17.09.2009 139.49 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел. захранване на обект: «Катодна станция с абонаментен № 40027004 за нуждите на „Лукойл-България" ЕООД в поземлен имот с кадастрален номер № 000117, местност»Каратопрак», землище с.Горно Ботево, общ.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000125 и ПИ № 000126 – общинска публична собственост; канали с кадастрални номера ПИ № 000130 и ПИ № 000320 – общинска публична собственост; населено място с кадастрален номер ПИ № 000132 – с.Горно Ботево(смесена); пасище, мера с кадастрален номер ПИ № 000123 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвано от Общината

pdfРешение № 570 от 17.09.2009 135.47 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН на обект: »Жилищна сграда» в поземлен имот с кадастрален номер № 106110, местност »Атюрен», землище с.Малка Верея, общ.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000111 – общинска публична собственост

pdfРешение № 571 от 17.09.2009 138.32 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външен водопровод ф110-ПЕВП и канализация към обекти: »Жилищни сгради с гаражи и ОСД» в поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 111006 и ПИ № 111008, местност »Комлука», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000129, ПИ № 000133 и ПИ № 000122 - общинска публична собственост; напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000131 – общинска публична собственост; дере с кадастрален номер ПИ № 000130 – общинска публична собственост; път ІІ клас с кадастрален номер ПИ № 000125 – републиканска пътна мрежа

pdfРешение № 572 от 17.09.2009 132.91 KB относно: Отпущане на еднократна помощ на Георги Тодоров Иванов.

pdfРешение № 573 от 17.09.2009 136.87 KB относно: Предожение за отпускане на персонална пенсия /по чл.92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/ на Александра Живкова Желева, наследница на починалия Живко Иванов Желев.

pdfРешение № 574 от 17.09.2009 131.71 KB относно: Предложение за решение по молбата на Стефан Генов Арнаудов за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

pdfРешение № 575 от 17.09.2009 135.30 KB относно: Включване на общински съветници в комисии за провеждане на конкурси за обществени поръчки.

pdfРешение № 576 от 17.09.2009 127.73 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет за периода януари – юни 2009 г.

pdfРешение № 577 от 17.09.2009 126.97 KB относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първото полугодие.

pdfРешение № 578 от 17.09.2009 129.98 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2009 г.

pdfРешение № 579 от 17.09.2009 127.40 KB относно: Анализ за постъпилите жалби и становища си по тях от Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 580 от 17.09.2009 150.37 KB относно: Предложение относно Изменение на Решение № 534 от 30 юли 2009 год. на Общински съвет Стара Загора, прието с Протокол № 29/30.07.2009 год. за финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2009/2010 год.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...