Протокол № 29 от 30.07.2009pdfРешение № 518 от 30.07.2009 125.57 KB относно: Избор на Председател на Общински съвет 

pdfРешение № 519 от 30.07.2009 129.75 KB относно: Попълване състава на Надзорния съвет.

pdfРешение № 520 от 30.07.2009 140.50 KB относно: Попълване състава на постоянните комисии по образование, наука и защита правата и интересите на децата и младежите; имоти, стопанска и инвестиционна политика; финанси и бюджет и териториално-селищно устройство и транспорт; земеделие, гори и проблеми на селата.

pdfРешение № 521 от 30.07.2009 138.51 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
  
pdfРешение № 522 от 30.07.2009 131.90 KB относно: Приемане на Програма за осигуряване на финансова стабилност и ограничаване на нелихвените разходи за 2009 г. на Община Стара Загора

pdfРешение № 523 от 30.07.2009 133.00 KB относно: Вземане на решение за разкриване на „Кризисен център" в подкрепа на деца и жени, жертви на насилие като делегирана държавна дейност

pdfРешение № 524 от 30.07.2009 134.79 KB относно: Вземане на решение за разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства" като делегирана държавна дейност.

pdfРешение № 525 от 30.07.2009 133.93 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

pdfточка 10133.58 KB относно: Съгласие за трасе за прокарване на подземно положен ел.кабел 20Кв от съществуващ ЖР стълб № 74 на извод „Лозенец" от подстанция "Самара" за захранване на ПИ идентификационен № 68850.508.16 и ПИ идентификационен № 68850.508.22, относно изграждане на МИНИ - ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА-1 (МВЕЦ-1) и МИНИ - ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА-2 (МВЕЦ-2) в парк »Митрополит Методий Кусев» по кадастралната карта на гр.Стара Загора - общинска публична собственост(акт № 07585 от 16.02.2009г)

pdfРешение № 526 от 30.07.2009 131.80 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външна канализация за захранване на обект: »Жилищна сграда с гараж» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 238, кадастрален район № 259, местност»Съборената кюприя», землище гр.Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 9514, кадастрален район 259 - общинска публична собственост

pdfРешение № 527 от 30.07.2009 140.18 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване кабел 20кV от БКТП 20кV (в ПИ№ 110004), чието изграждане предстои до нов БКТП, който ще се изгради в ПИ № 110009 за захранване на обект: »Магазин за автомобили и авточасти, сервиз за гаранционно и следгаранционно обслужване на PEUGEOT" в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 110009, местност»Атюрен», землище с.Малка Верея, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000119 - общинска публична собственост и напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000120 – общинска публична собственост

pdfРешение № 528 от 30.07.2009 135.87 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН-въздушна мрежа за захранване на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 60, местност »До селото», землище с.Малка Верея, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000191(земи по § 4) - общинска собственост

pdfРешение № 529 от 30.07.2009 137.58 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН на обект: »Базова станция на Космо България Мобайл ЕАД» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 044015, местност»Юрта», землище с.Бъдеще, минаващо по път ІV клас с кадастрален номер ПИ № 000083 - общинска публична собственост и през напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000217 – общинска публична собственост

pdfРешение № 530 от 30.07.2009 139.22 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН и изграждане на нов БКТП за захранване на обект: »Автокъща» в поземлен имот с кадастрален номер № 130010, местност»Хаджиибрямов кладенец», землище гр.Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 001269, ПИ № 001492 и ПИ № 001271 - общинска публична собственост; през канал с кадастрален номер ПИ № 001384 – общинска публична собственост и път І клас републиканска пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 001494

pdfРешение № 531 от 30.07.2009 136.41 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на външен водопровод ф90мм ПЕВП за захранване на обект: »Жилищни сгради» в поземлен имот с кадастрален номер № 089009, местност»Козу кулак», землище с.Малка Верея; и в поземлен имот с кадастрален номер № 086028, местност»Клюнка», землище с.Малка Верея, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000213 и ПИ № 000212 - общинска публична собственост

pdfРешение № 532 от 30.07.2009 136.83 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване мрежа НН за захранване на обект:"Жилищна сграда" в поземлен имот с кадастрален номер № 106022, местност»Атюрен», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по селско,горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000111 - общинска публична собственост.

pdfРешение № 533 от 30.07.2009 134.39 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване на обект: "Инструментален завод"в поземлен имот с кадастрален номер № 157059, местност»Казоваса», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо по селско, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 001422 - общинска публична собственост.

pdfРешение № 534 от 30.07.2009 147.89 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2009/2010 година.

pdfРешение № 535 от 30.07.2009 133.43 KB относно: Разкриване на четири целодневни групи в общински детски градини за прием на 3-годишни деца в първа възрастова група през 2009/2010 година.

pdfРешение № 536 от 30.07.2009 156.86 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2009/2010 година в Община Стара Загора.

pdfРешение № 537 от 30.07.2009 131.07 KB относно: Бракуване на ДМА - лек автомобил ВАЗ 2104 в „Тролейбусни превози" ЕООД

pdfРешение № 538 от 30.07.2009 132.45 KB относно: Бракуване на ДМА - лек автомобил „Москвич" в „Областен диспансер за психични заболявания със стационар" ЕООД

pdfРешение № 539 от 30.07.2009 132.04 KB относно: Бракуване на ДМА в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар" ЕООД

pdfРешение № 540 от 30.07.2009 143.26 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XIII, ПИ №773, кв.68, с. Дълбоки, община Стара Загора /обор, навес/.

pdfРешение № 541 от 30.07.2009 143.54 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ V- 256, кв.12, с. Кирилово, община Стара Загора, /бивша ЦДГ/

pdfРешение № 542 от 30.07.2009 144.35 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XVII общ, кв.28, с. Горно Ботево, община Стара Загора.

pdfРешение № 543 от 30.07.2009 137.45 KB относно: Обявяване на имот - концертна зала към Синдикален дом за публична общинска собственост

pdfРешение № 544 от 30.07.2009 137.32 KB относно: Продажба на общински имот с идентификационен № 68850.505.101 (УПИ ІІ101, стопанска дейност, кв.148) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 545 от 30.07.2009 139.42 KB относно: Продажба на общински имот с идентификационен № 68850.519.65 (УПИ ХІІІ418, кв. 420) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfточка 31126.78 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 24 по плана на с. Колена

pdfРешение № 546 от 30.07.2009 135.96 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV86а в кв.16 по плана на с. Малка Верея

pdfРешение № 547 от 30.07.2009 141.78 KB относно: Търг за право на строеж за 24 бр. гаражи в УПИ I - ЖС и ПГ, кв. 426д - „Самара 3"

pdfРешение № 548 от 30.07.2009 132.30 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка от Община Стара Загора

pdfРешение № 549 от 30.07.2009 131.35 KB относно: Именуване на улици в кв. „Дъбрава" на гр. Стара Загора

pdfРешение № 550 от 30.07.2009 134.90 KB относно: Предоставяне на материална база на Частния професионален колеж по охрана и сигурност „ Свети Георги Победоносец" – Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...