Протокол № 28 от 25.06.2009pdfРешение № 494 от 25.06.2009 127.77 KB относно: Допълнение към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
 
pdfРешение № 495 от 25.06.2009 141.45 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 50, "Лозенец" по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 496 от 25.06.2009 144.44 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот XII – 4911, кв. 448 а по плана на град Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 497 от 25.06.2009 140.94 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІ87 кв. 23 по плана на с. Сулица, общ.Ст.Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 498 от 25.06.2009 142.60 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI531 в кв. 46, "Голиш" по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 499 от 25.06.2009 138.42 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX6027 в кв.527 а по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 500 от 25.06.2009 136.80 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V88 в кв. 39 по плана на с. Стрелец, Община Стара Загора

pdfРешение № 501 от 25.06.2009 134.40 KB относно: Предоставяне под наем на имот частна общинска собственост в землището на с. Калояновец на СНЦ „Спортен клуб по въздушни спортове"

pdfточка 9129.97 KB относно: Обявяване на имот, съставляващ УПИ Х 144 в кв. 20 с. Остра Могила, община Стара Загора от публична общинска собственост, който е престанал да има предназначение по чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС за частна общинска собственост.

pdfРешение № 502 от 25.06.2009 134.71 KB относно: Бракуване на ДМА в „ Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар „ ЕООД и „ Областен диспансер за психични заболявания със стационар" ЕООД

pdfРешение № 503 от 25.06.2009 139.14 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване НН от нов МчТП за захранване на обект: »Жилищни сгради» 1.за поземлен имот с кадастрален номер № 000153, местност»Ала баир», землище с.Малка Верея 2.за поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 090035 и ПИ № 090046, местност»Ала баир», землище с.Богомилово, минаващи по полски път с кадастрален номер ПИ № 000111 – общинска публична собственост; път ІІ клас – държавна пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 000154

pdfРешение № 504 от 25.06.2009 140.91 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване въздушна мрежа НН от ТП"Каците" за захранване на обект: »ОСД – офис, ведомствен автосервиз и търговски обект» на поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 078006, местност»Тюлкерман», землище с.Хрищени, общ.Стара Загора, минаващо по селскостопански, горски ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000162 – общинска публична собственост; път ІІ-66 – републиканска пътна мрежа с кадастрален номер ПИ № 000442; напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000079 – общинска публична собственост; пасище с кадастрален номер ПИ № 000345 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Общината и земеделска земя с кадастрален номер ПИ № 078001 – частна собственост

pdfРешение № 505 от 25.06.2009 138.17 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за пречиствателна станция и външен тласкателен тръбопровод към обект: »Складово обслужващ комплекс за автомобили» в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 171015, местност »Берекет могила», землище гр.Стара Загора, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 001461, ПИ № 001702, ПИ № 001478 и ПИ № 001458 - общинска публична собственост; канал с кадастрален номер ПИ № 001524 – държавна частна собственост; път ІІІ клас с кадастрален номер ПИ № 001373 – републиканска пътна мрежа

pdfРешение № 506 от 25.06.2009 137.06 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване 20кV - подземно за захранване на поземлен имот с кадастрален номер № 093030, местност»Джене дере», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по пътища ІV клас с кадастрални номера ПИ № 000204, ПИ № 000505 и ПИ № 000513 - общинска публична собственост

pdfРешение № 507 от 25.06.2009 138.86 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно подземно ел.захранване и изграждане на нов БКТП за захранване на поземлени имоти с кадастрални номера ПИ № 000157, ПИ № 000159, ПИ № 000169, ПИ № 048033, ПИ № 048109, ПИ № 048110, местност «Алваджи кайнак», землище с.Малка Верея; ПИ № 000250, ПИ № 000296, ПИ № 047008, ПИ № 047012, местност »Марашите», землище с.Малка Верея, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ № 000111, ПИ № 000199, ПИ № 048031 - общинска публична собственост; път ІІ клас с кадастрален номер ПИ № 000154 – републиканска пътна мрежа и през поземлен имот с кадастрален № ПИ № 000250 – земеделска земя, частна собственост

pdfРешение № 508 от 25.06.2009 138.54 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасета на външно ел.захранване и външен водопровод за захранване на обект:»Ремонтно складова база и администрация» в ПИ № 109005, местност»Герена», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващи по селскостопански, горски, ведомствен път с кадастрални номера ПИ № 000431 и ПИ № 000482 - общинска публична собственост; напоителни канали с кадастрални номера ПИ № 000467 и ПИ № 000494 - общинска публична собственост; пасище с кадастрален номер ПИ № 000474 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ - стопанисвано от Общината

pdfРешение № 509 от 25.06.2009 139.88 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе за външно ел.захранване 20 кV - подземно и изграждане на нов БКТП за захранване на обект:»Инсталация за екструдиран ПММА-ОМИПА-9» в поземлен имот с кадастрален номер № 77476.507.61, територия »Агробиохим», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер ПИ № 000431 - общинска публична собственост; пасище,мера с кадастрален номер ПИ № 000501 – общинска публична собственост и ведомствен път с кадастрален номер ПИ № 000502 – собственост на държавата

pdfРешение № 510 от 25.06.2009 134.49 KB относно: Разрешаване поемане на задължение от 476 763.90 лева, посочена в Записа на заповед

pdfточка 19 122.61 KB относно: Учредяване на право на ползване, изключване на земи от горски фонд и промяна предназначението на имоти овщинска собственост

pdfРешение № 511 от 25.06.2009 131.29 KB относно: Даване съгласие за разходване на средства по Решение № 730 по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет проведено на 03.10.2006 година.

pdfРешение № 512 от 25.06.2009 143.41 KB относно: Промяна статута на автобусна линия № 204

pdfРешение № 513 от 25.06.2009 131.13 KB относно: Даване съгласие на „Диагностично консултативен център-І" ЕООД за откриване на процедура по акредитация.

pdfРешение № 514 от 25.06.2009 130.53 KB относно: Пребазиране на ЦДГ № 33 „Люляк".

pdfРешение № 515 от 25.06.2009 136.32 KB относно: Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена поръчка от Община Стара Загора. Включване на общински съветници в комисия за провеждане на конкурс за обществена нпоръчва от Община Стара Загора „Ремонт на спортна зала по акробатика-Стадион Берое". 

pdfРешение № 516 от 25.06.2009 132.44 KB относно: Разрешение за поемане на задължение в размер на 82 905 лв., посочено в запис на заповед, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

pdfРешение № 517 от 25.06.2009 339.92 KB относно: Допълнение към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – ІІ четене

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...