Протокол № 20 от 18.12.2008


pdfРешение № 309 от 18.12.2008 132.88 KB относно: Предложение относно участие на Община Стара Загора като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион.

pdfРешение № 310 от 18.12.2008 133.85 KB относно: Трансформиране на капиталови разходи за закупуване на тролеи в общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД в увеличение на капитала на дружеството.
 
pdfРешение № 311 от 18.12.2008 136.91 KB относно: Oрганизиране и провеждане на търг за продажба на общински Урегулирани поземлени имоти в гр. Стара Загора

pdfРешение № 312 от 18.12.2008 192.90 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект "Подобряване физическата и жизнена среда на кв."Железник" в град Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда"

pdfРешение № 313 от 18.12.2008 130.87 KB относно: Изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на работещите в Община Стара Загора за 2008 година.

pdfРешение № 314 от 18.12.2008 137.76 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008 г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт

pdfРешение № 315 от 18.12.2008 134.64 KB относно: Промяна на регулацията в кв. 520 по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 316 от 18.12.2008 136.33 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV15001 в кв.527а по плана на гр.Стара Загора
 
pdfточка 9129.13 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IIобщ., 578 кв. 59 по плана на с. Борилово

pdfРешение № 317 от 18.12.2008 138.97 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХVІІ5264 кв.18 Индустрия по плана на гр.Ст.Загора

pdfРешение № 318 от 18.12.2008 136.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І489 кв.45 по плана на с.Дълбоки, общ. Стара Загора

pdfРешение № 319 от 18.12.2008 150.56 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ІОДО и ІІ6060 в кв. 412а по плана на гр.Ст.Загора

pdfРешение № 320 от 18.12.2008 152.80 KB относно: Доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ХХІХ14801 и ХХVІІІ в кв. 608 по плана на гр.Ст.Загора

pdfРешение № 321 от 18.12.2008 132.96 KB относно: Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно ползване на земеделска земя - частна общинска собственост /ЧОС/ на НЧ "РАЗВИТИЕ", с. Самуилово, Община Стара Загора

pdfРешение № 322 от 18.12.2008 142.25 KB относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно право на строеж на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Пловдив" АД върху Поземлени имоти с идентификатори 68850.501.235 и 68850.501.720 (кв.666 - "Железник") по плана на град Стара Загора

pdfРешение № 323 от 18.12.2008 133.96 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на имот от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на Стара Загора.

pdfРешение № 324 от 18.12.2008 136.45 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ І Групово жил.стр-во в кв.128а по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 325 от 18.12.2008 136.21 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІV 317 в кв.488 по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 326 от 18.12.2008 136.17 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ ІІ - 1365 в кв.41 "а" по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 327 от 18.12.2008 136.56 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване НН от съществуващата мрежа ТП"Голеш-стар"за захранване на обект:»Мобилен бетонов център» в ПИ № 038014, местност»Под Голиш», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо по полски път с кадастрален номер 000601.

pdfРешение № 328 от 18.12.2008 135.73 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на обект:»Мобилен бетонов център» в ПИ № 038014, местност»Под Голиш», землище с.Хрищени, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера № 000597, № 000620 и № 000601

pdfРешение № 329 от 18.12.2008 131.25 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество "Обредни дейности" ЕООД за брак на Д М А

pdfРешение № 330 от 18.12.2008 140.58 KB относно: Даване съгласие на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар " ЕООД за брак на Д М А

pdfРешение № 331 от 18.12.2008 167.37 KB относно: Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора

pdfРешение № 332 от 18.12.2008 134.20 KB  относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет, съгласно чл.94 от ЗИН (Закона за изпълнение на наказанията).

pdfРешение № 333 от 18.12.2008 132.58 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагание на обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения"

pdfРешение № 334 от 18.12.2008 126.69 KB относно: Доклад на Временната комисията за установяване състоянието на общинския жилищен фонд

pdfРешение № 335 от 18.12.2008 128.88 KB относно:Предложение за решение по молбата на Славка Петрова Петрова ЕГН 5812277598 от град Стара Загора, ул."Загорка" № 17, вх."Б", ет.5, ап.55, образувана по реда на Указ 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата.

pdfРешение № 336 от 18.12.2008 129.50 KB относно: Предложение относно отпущане на еднократна персонална помощ на Анатолий Бецов Гацев

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...