Print this page

Протокол № 19 от 27.11.2008


pdfРешение № 301 от 27.11.2008 132.86 KB относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани – първо четене
 
pdfРешение № 302 от 27.11.2008 126.91 KB относно: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 303 от 27.11.2008 126.69 KB относно: Изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора – първо четене

pdfРешение № 304 от 27.11.2008137.6 KB относно: Вземане на решение за разкриване на пет Центъра за настаняване от семеен тип „Малък групов дом" като делегирана от държавата дейност.

pdfРешение № 305 от 27.11.2008 131.51 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на външен водопровод ф110-ПЕВП и външна канализация РVС тръби ф 500 за захранване на обект»Бетонов възел» в ПИ № 002065, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 001159, землище гр.Стара Загора, община Стара Загора.

pdfРешение № 306 от 27.11.2008 127.73 KB относно: Промяна в състава на Надзорния съвет на Общинската Агенция за приватизация

pdfРешение № 307 от 27.11.2008 132.90 KB относно: Избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд.

pdfРешение № 308 от 27.11.2008 134.46 KB относно: Включване на общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка „Изработване проект за обект „Основен ремонт и реконструкция на Второ Основно Училище „П.Р.Славейков", град Стара Загора, кв. 91Б, УПИ ІІ-училище"
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...