Протокол № 11 от 29.05.2008


pdfточка 1127.78 KB относно: Информация от инж. Румен Райков, управител на „ВиК" ЕООД – Стара Загора за работата на Дружеството по реконструкцията на водопроводната мрежа на територията на гр. Стара Загора и населените места от общината.
 
pdfРешение № 154 от 29.05.2008 156.67 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /второ четене/.

pdfточка 3120.23 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет /първо четене/.

pdfРешение № 155 от 29.05.2008 134.66 KB относно: Замяна на поземлен имот в землището на гр. Созопол, собственост на Община Стара Загора, с част от поземлен имот, собственост на частно лице.

pdfточка 5127.52 KB относно: Замяна на УПИ І общ. в кв.14 г, собственост на „АВТОХИТ – 2000" ООД с поземлени имоти в местност „Чалъка", собственост на Община Стара Загора.

pdfточка 6129.54 KB относно: Решение на Общинския съвет за включване на общински съветници в комисиите за провеждане на търгове и конкурси от общинската администрация и общински и търговски дружества.

pdfРешение № 156 от 29.05.2008 133.24 KB относно: Избор на комисия за установяване състоянието на общинския жилищен фонд.

pdfРешение № 157 от 29.05.2008 129.81 KB относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2008 г.

pdfРешение № 158 от 29.05.2008 132.05 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на обект: „Автоцентър" в ПИ № 022080, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 022028, 48, 244, 270 и 98, местност „Кьоврена", землище с. Християново, община Стара Загора.

pdfРешение № 159 от 29.05.2008 423.70 KB относно: Предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за срок от една година за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 160 от 29.05.2008 133.90 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

pdfРешение № 161 от 29.05.2008 135.88 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общинския поземлен фонд в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 162 от 29.05.2008 151.17 KB относно: Предложение за изкупуване на имот № 072005 в землището на град Стара Загора.

pdfточка 14129.07 KB относно: Прекратяване на Програмата за кариес-профилактика при деца чрез приемане на флуорно мляко в Община Стара Загора.

pdfточка 15124.28 KB относно: Разглеждане на докладна записка от Управителя на общинското търговско дружество „Тролейбусни превози" ЕООД относно увеличаване на цената на билетите.

pdfРешение № 163 от 29.05.2008 134.47 KB относно:Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване – ново електропроводно отклонение от електропровод 20кV извод „Черково", отклонение ТП "Каците" и изграждане на ново БКТП за обект: „Завод за преработка на дървен материал" в ПИ № 027011, минаващо през поземлени имоти с кадастрални номера 000368 и 000343, в местност „Гладно поле", землище с. Хрищени, община Стара Загора.

pdfРешение № 164 от 29.05.2008 135.01 KB относно: Изкупуване на имот № 073005 в землището на град Стара Загора.

pdfРешение № 165 от 29.05.2008 128.66 KB относно: Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗУТ.

pdfРешение № 166 от 29.05.2008 128.55 KB относно: Предложение относно Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

pdfРешение № 167 от 29.05.2008 129.44 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм.
Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2008 година

pdfРешение № 168 от 29.05.2008 136.38 KB относно: Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция на селата Маджерито, Загоре, Християново и Еленино, Община Стара Загора" по ОП „Околна среда 2007-2013", Бюджетна линия ВG 161РООО5/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

pdfРешение № 169 от 29.05.2008 133.58 KB относно: Създаване на ВрК на Общинския съвет за изработка на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

pdfточка 23128.63 KB относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...