Протокол № 9 от 27.03.2008


pdfточка 1124.52 KB относно: Полагане на клетва от новия общински съветник. 

pdfРешение № 98 от 27.03.2008 127.46 KB относно: Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./второ четене/.

pdfРешение № 99 от 27.03.2008 137.59 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по октолна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2004-2008 година"; „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района гр. Стара Загора за периода 2004-2010 год." и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007-2011 година".

pdfРешение № 100 от 27.03.2008 140.98 KB относно: Предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване от Сдружение с нестопанска цел „Регионален младежки съвет – Инициатива" за разкриване на Младежки информационно-консултативен център на територията на Община Стара Загора.

pdfточка 5132.48 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на дълготраен материален актив-общинска собственост на „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар"ЕООД гр. Стара Загора.

pdfточка 6127.54 KB относно: Изтичане договори за наем на земи от Общинския поземлен фонд на територията на Община Стара Загора, по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с ПМС № 218/18.10.200 г.

pdfРешение № 101 от 27.03.2008 138.38 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора.

pdfРешение № 102 от 27.03.2008 136.72 KB относно: Отдаване под наем на на част от имот публична общинска собственост в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

pdfточка 9130.31 KB относно: Безвъзмездно предоставяне на терен от 50 кв.м. в район „Гробищен парк", гр. Стара Загора и финансиране построяването на ритуален дом, в услуга на лицата, почитащи мюсюлманската религия при погребение.

pdfРешение № 103 от 27.03.2008 134.98 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 104 от 27.03.2008 145.57 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 105 от 27.03.2008 137.72 KB относно: Ползване на дървесина от гори – общинска собственост в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк и с. Дълбоки, Община Стара Загора.

pdfРешение № 106 от 27.03.2008 128.46 KB относно: Попълване съставите на Постоянните комисии по земеделие, гори и проблеми на селата и имоти, стопанска и инвестиционна политика.

pdfточка 14123.73 KB относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по култура и вероизповедания и връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията.

pdfРешение № 107 от 27.03.2008 169.30 KB относно: Именуване на зона в землището на град Стара Загора.

pdfРешение № 108 от 27.03.2008 135.89 KB относно: Вземане на решение за отстъпване безвъзмездно право на ползване от Тракийски университет, гр. Стара Загора на земеделска земя от Общински поземлен фонд в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 109 от 27.03.2008 129.79 KB относно: Утвърждаване на Правилник за присъждане на награди в системата на Народната просвета.

pdfРешение № 110 от 27.03.2008 127.52 KB относно: Приемане на Декларация до Министър-председателя на РБ относно изграждане на втори подход към магистрала Тракия.

pdfРешение № 111 от 27.03.2008 130.29 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора да кандидатства по проект „Закупуване на апарат за телегаматерапия/гамаоблъчвател/ с планираща система за „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар"ЕООД гр. Стара Загора".

pdfРешение № 112 от 27.03.2008 133.15 KB относно: редложение относно отстраняване на явна фактическа грешка в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 57 от 21.02.2008 год. на Общински съвет – Стара Загора.

pdfРешение № 113 от 27.03.2008 134.91 KB относно: Приемане на ПУП-парцеларен план за трасе на външен водопровод за обект : "Реконструкция на магистрален водопровод от НР „Голиш-висока зона" 1250 м3 до НР „Голиш-ниска зона" 1250 м3, преминаващо през следните местности: „Орта бозалък", „Кафтанджийски кладенец" и „Бойчо Бунар", землище град Стара Загора.

pdfРешение № 114 от 27.03.2008 140.59 KB относно: Промяна на решение № 937 по Протокол № 53 от 19 юли 2007 год.

pdfРешение № 115 от 27.03.2008 135.10 KB относно: Предложение относно определяне на представители на ОбС в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканска транспортна схема.

pdfРешение № 116 от 27.03.2008 169.49 KB относно: Предложение относно Заповед № 199 от 14.03.2008 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която е оспорено решение № 85 от 28.02.2008 год. на Общински съвет Стара Загора Протокол № 8 от същата дата в частта му относно точка 6 като незаконосъобразно.

pdfРешение № 117 от 27.03.2008 130.12 KB относно: Предложение относно промяна клас на път: град Стара Загора – село Християново – село Калояновец.

pdfРешение № 118 от 27.03.2008 140.26 KB  относно: Изменение на Решение № 60 от Протокол № 7/21.02.2008 год. в частта, в която неправомерно са посочени като избрани: Георги Трендафилов-председател и инж. Георги Георгиев и Юсни Ибрям – членове на ПК за връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията; Светломир Русев Желязков – зам.председател на ПК по имоти, стопанска и инвестиционна политика; Михаил Михайлов – Председател на ПК по култура и вероизповедания и освобождаването на Бойчо Биволарски като член на ПК по наука, образование и защита правата и интересите на децата и младежите.

pdfРешение № 119 от 27.03.2008 130.71 KB относно: Изменение на Решение № 58 от Протокол № 7/21.02.2008 год. в частта му, касаеща възнаграждението на общинския съветник за един месец.

pdfРешение № 120 от 27.03.2008 136.53 KB относно: Утвърждаване на Правилник за присъждане на награди в системата на Народната просвета. /на второ четене/

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...