Протокол № 4 от 13.12.2007


pdfРешение № 7 от 13.12.2007 129.84 KB относно: Изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2007 г.
 
pdfРешение № 8 от 13.12.2007 219.08 KB относно: Приемане на план-сметка за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2008 г. на Община Стара Загора

pdfРешение № 9 от 13.12.2007 137.34 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 10 от 13.12.2007 131.65 KB относно: Изплащане на еднократно допълнително възнаграждение на работещите в Община Стара Загора през 2007 г.

pdfРешение № 11 от 13.12.2007 177.30 KB относно: Определяне на средни месечни работни заплати на едно лице от персонала и средства за заплати на делегираните от държавата дейности от 01.07.2007 г. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

pdfРешение № 12 от 13.12.2007 303.41 KB относно: Определяне на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за заплати по делегираните от държавата дейности от 01.11.2007 г. за функция „Образование"

pdfРешение № 13 от 13.12.2007 152.42 KB относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2007 г., вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в поименния списък на обектите за инвестиране през 2007 г.

pdfРешение № 14 от 13.12.2007 129.37 KB относно: Промяна на решение № 1033 от Протокол № 55 от 13.09.2007 г.

pdfРешение № 15 от 13.12.2007 130.49 KB относно: Промяна на решение № 913 от Протокол № 52 от 10.05.2007 г.

pdfРешение № 16 от 13.12.2007 138.34 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН /въздушно и подземно/ на базова станция на „Глобул" и изграждане на мачтов трафопост, отклонения 20 KV от ЖР стълб на съществуващ въздушен ел.провод в ПИ № 039010, местност Корията, землище с. Маджерито, Община Стара Загора

pdfРешение № 17 от 13.12.2007 131.57 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на мобилна – приемно предавателна станция в ПИ № 051017, местност Пясъка, землище с. Ракитница, Община Стара Загора

pdfРешение № 18 от 13.12.2007 131.94 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на ПИ № 206018 и ПИ № 206019, местност Герена, землище гр. Стара Загора

pdfРешение № 19 от 13.12.2007 134.62 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване на ПИ № 084004, отклонение 20 KV от ЖР стълб № 8 на съществуващ въздушен ел.провод до БКТП в имот 084004, местност Габрова кория, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора

pdfРешение № 20 от 13.12.2007 129.96 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване НН на ПИ № 110002, местност Вадата, землище гр. Стара Загора

pdfРешение № 21 от 13.12.2007 137.38 KB относно: Удължаване на срокове на договори за наем по параграф 78, ал.2 от ЗОС

pdfРешение № 22 от 13.12.2007 133.70 KB относно: Откриване на яслена група и преобразуване на ЦДГ № 1 „Звънче", гр. Стара Загора в обединено детско заведение за деца от 10 месеца до постъпване в I клас

pdfРешение № 23 от 13.12.2007 132.43 KB относно: Допълнение на Решение № 1050 на Общински съвет Стара Загора за даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проекти за благоустрояването на обекти, публична общинска собственост пред Проект „Красива България" към Министерство на Труда и Социалната Политика, с цел подобряване на градската среда и създаване на трудова заетост за безработни лица

pdfРешение № 24 от 13.12.2007 142.85 KB относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ ХХХІ14801 в кв. 608 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 25 от 13.12.2007 135.54 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ 32, кв.8а по плана на с.Пъстрово, чрез замяна

pdfРешение № 26 от 13.12.2007 138.69 KB относно: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от имоти в кв.608 – "Три чучура-север", гр.Стара Загора

pdfРешение № 27 от 13.12.2007 129.41 KB относно: Предложение относно опрощаване на неправомерно надвзета пенсия по молба на Христо Костов Атанасов

pdfРешение № 28 от 13.12.2007 131.25 KB относно: Предложение относно отпущане на еднократна помощ на Донка Паскалева

pdfточка 23124.04 KB относно: Информация относно регистрация на групите в Общинския съвет

pdfРешение № 29 от 13.12.2007 132.66 KB относно: Предложение за определяне представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

pdfточка 25132.78 KB относно: Предложение за отмяна на решение № 1010 от 13.09.2007 г. на Общински съвет – Стара Загора относно провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема и утвърждаване на критерии за оценка на кандидатите

pdfРешение № 30 от 13.12.2007 127.82 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Стара Загора

pdfРешение № 31 от 13.12.2007 138.74 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

pdfточка 28133.79 KB относно: Избор на представители от общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане на превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската схема

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...