Print this page

Решения от Протокол № 41 от 12.02.2015

19 Февруари 2015

 

pdfРешение № 1678 от 12.02.2015268.53 KB  Относно: Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1679 от 12.02.2015205.77 KB  Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.

pdfРешение № 1680 от 12.02.2015206.18 KB  Относно: Одобрение на доклад за извършена последваща оценка на плана за развитие на Община Стара Загора за периода 2007 -2013 г.

pdfРешение № 1681 от 12.02.2015133.92 KB  Относно: Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

pdfРешение № 1682 от 12.02.2015215.19 KB  Относно: Пътуване на пенсионери и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1683 от 12.02.2015210.6 KB  Относно: Именуване на улици на територията на град Стара Загора

pdfРешение № 1684 от 12.02.2015212.12 KB  Относно: Наследяване на движима вещ от Община Стара Загора.

pdfРешение № 1685 от 12.02.2015215.3 KB  Относно: Одобряване на ПУП за ПИ 70202.3.21 „Хамбартепе", землище с. Сулица, Община Стара Загора

pdfРешение № 1686 от 12.02.2015213.42 KB  Относно: Одобряване на ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване на ПИ с индентификатор 68850.143.598 от КК на местност „Маджерски път", землище на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1687 от 12.02.2015213.9 KB  Относно: Определяне на представител на Община Стара Загора и упълномощаване за гласуване по дневния ред на Общото събрание на ВиК Асоциация

pdfРешение № 1688 от 12.02.2015210.73 KB  Относно: Даване на съгласие на СНЦ ФК Верея да кандидатства по реда на Наредба 2/08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обнародвана в Държавен вестник, бр. 40, от 13.05.2014г., в сила от 13.05.2014г.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...