Print this page

Структура и телефони


Структура на Общинска админстрация

pdfСтруктура -166.57 KB - приета с Решение № 63 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, изменена с Решение № 605 от 21.02.2013 г., изменена с Решение № 761 от 27.06.2013 г., изменена с Решение № 6 от 26.11.2015 г., изменена с Решение № 134 от 28.01.2016 г.

Телефонен указател на Общинска администрация, подреден по структура

I. Кмет на община

 

II. Кметове на кметства

 

III. Кметски наместници

 

IV. Заместник-кметове

 

V. Секретар на община

 

VI. Главен архитект на община

 


VII. Обща администрация

 


1. Дирекция "Гражданско състояние"

 

2. Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводни дейности"

 

А. Отдел "Местни данъци и такси" 

 

Б. Отдел "Счетоводство" 

 

В. Отдел "Бюджет и икономически анализи"

 

3. Дирекция "Административно - правно обслужване"

 

А. Отдел "Правно - нормативно обслужване"

 

Б. Отдел "Човешки ресурси"

 

В. Отдел "Административно и информационно обслужване"

 

Г. Отдел "Административно - стопански дейности"

 

4. Отдел "Административно осигуряване на общинския съвет"     

 


     
VIII. Специализирана администрация

 

 

1. Дирекция "Строителство и инвестиции" 

 

А. Отдел "Инвестиции и управление на проекти"

 

Б. Отдел "Кадастър и регулация"

 

2. Отдел "Контрол по строителството"

 

3. Отдел "Устройство на територията"

 

4. Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"

 

А. Отдел "Регистрация на общинска собственост"

 

Б. Отдел "Разпореждане с общинска собственост"

 

В. Отдел "Стопанска политика"  

 

5. Отдел "Туризъм, спорт и младежки дейности"

 

6. Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция"

 

7. Отдел "Обществени поръчки"

 

8. Отдел "Здравеопазване и социални дейности"

 

9. Отдел "Образование"

 

10. Отдел "Култура"

 

11. Дирекция "Транспорт, чистота и екология"

 

А. Отдел "Транспорт"

 

Б. Отдел "Екология"  

 

12. Отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

 

IX. Звено "Вътрешен одит"

 

X. Финансови контрольори 

 

 

XI. Звена

 

 

Звено "Озеленяване и комунални дейности"

 

Звено "Чистота"

 

Звено "Гробищен парк"

 

Звено "Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи"

 

Звено "Инвеститорски контрол"

 

Звено "Жилищен фонд"

 

Звено "Наеми и рекламна дейност"

 

Звено "Общински пазари"

 

Звено "Градска мобилност"

 

Звено "Автогара и транспортно обслужване"

 

Звено "Контрол обществен ред" 

 

Звено "Контрол екология и чистота"

 

Звено "Общинска охрана"

 

Звено "Спорт за всички и спортни дейности"

 

Звено "Техническо и обществено обслужване"
 

 

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...