Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020.

Информация се получава и на място в общинска администрация – ПАРТЕР, СТАЯ № 1.   Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано…

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ 042/614 601 – ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН на Община Стара Загора за въпроси и информация относно програмата  – електронна поща за въпроси Информация се получава и…

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Описание на услугата: Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място, а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене. Регистрацията на пътните…

Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения по време на панаири, базари

Описание на услугата - 78.97 KB Заявление - 561.53 KB   Документи, които се прилагат към заявлението: - копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; - удостоверение за липса на задължения към НАП; - копие от документ за производител; Срок: 12 дни Такса: Зони на територията на…

Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане върху общински терени - чрез жребий

Описание на услугата - 84.13 KB Заявление Документи, които се прилагат към заявлението: - копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;  - удостоверение за липса на задължения към НАП; - удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора; - копие от документ за производител;…

Издаване на разрешение за поставяне на маси със столове за консумация пред заведения за хранене и развлечения

Описание на услугата 82.92 KB   Заявление 562.90 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - копие от документ за собственост или договор за наем на заведенията за хранене и развлечения;  -  копие от удостоверение за категоризация на заведението за хранене и развлечения; - документ за платена такса - необходимо е…

Издаване на разрешение за ползване на общинска земя за поставяне на преместваеми съоръжения и елементи за амбулантна търговия

Описание на услугата - 83.10 KB Заявление Документи, които се прилагат към заявлението: - копие от удостоверение за регистрация или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; - удостоверение за липса на задължения към НАП; - копие от документ за производител; Срок: 10 дни Такса:  Зони на територията на общината: 1. Супер…

Административна регистрация на кучета

Описание на услугата - 63.06 KB Декларация за административна регистрация на кучета Декларация по чл. 117 от ЗМДТ Документи, които се прилагат към декларацията: - копие на ветеринарно-медицински паспорт; - документ за платена такса; - 2 бр. снимки - паспортен формат. Срок: 3 дни Такса: За притежаване на куче собственикът заплаща…

Горещ телефон
за сигнали