Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

100 % БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

042/614 601 – ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН на Община Стара Загора за въпроси и информация относно програмата
[email protected]  – електронна поща за въпроси

Информация се получава и на място в общинска администрация – ПАРТЕР, СТАЯ № 1, както и във всички Административни бюра в града.
В Община Стара Загора е сформиран екип от специалисти – юристи, строителни експерти, финансисти и др., които ще разясняват детайли по програмата и различни казуси. 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ 

С ПМС №23 от 04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС № 18 от 02.02.2015 г., относно критериите за допустимост на сградите по програмата

ПМС № 23 от 04.02.2016 г. 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

[email protected]

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПЪРВИ СТЪПКИ

 * създаване на Сдружение на собствениците

 * регистрация в общината

 * регистрация в регистър БУЛСТАТ

 НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ЗАДАЙ СВОЯ ВЪПРОС

Регистър на подадените заявления  26/01/2018

 

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) и разновидностите им;
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 
Стъпка 1
Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.
ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.
 
Стъпка 2
С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец.
 
Стъпка 3
Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината/района по местонахождение на сградата.
 
Стъпка 4
Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
 
Стъпка 5
При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор;
 • Инвеститорски контрол. 

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;
 • Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например :

- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
- реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
- газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;- мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба. 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали