Нормативни документи и образци на документи за етажна собственост

Съобщения

1. Задължение за Регистрация 15.14 KB

2. Задължение за подаване на информация за животни подлежащи на извеждане 14.06 KB

3. Задължение за промени в органите на управление 14.65 KB

 

Нормативни документи

1. Закон за управление на етажната собственост 72.36 KB

2. Закон за собствеността 40.34 KB

3. Закон за устройство на територията 276.5 KB

4. Закон за здравето - принудително настаняване в психиатрично заведение 208.82 KB

5. Административно процесуален кодекс 173.3 KB

6. Граждански процесуален кодекс 296.37 KB

7. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. на МРРБ 33.05 KB

8. Наредба за обществения ред на Община Стара Загора 330.72 KB

9. Наредба за отглеждане на животни 183.67 KB

10. Наредба № 5 за техническите паспорти 42.34 KB

11. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите 60.11 KB

12. Наредба за пожарна и аварийна безопасност 179.61 KB

13. Наредба № 17 от 03.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения към тях 36.98 KB

14. Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Стара Загора 317.71 KB

 

Образци на документи за етажната собственост

Жалби и протоколи за нарушения 62.75 KB

Книга на собствениците и правилник за вътрешния ред в ЕС 31.61 KB

Покани за свикване на ОС на ЕС 44.01 KB

Примерно пълномощно 6.68 KB

Присъствен лист 5.49 KB

Протоколи от ОС 15.43 KB

Съобщение за изготвен протокол от ОС 12.9 KB

 

Горещ телефон
за сигнали