Нормативни документи и образци на документи за етажна собственост

Съобщения

1. Задължение за Регистрация 15.14 KB

2. Задължение за подаване на информация за животни подлежащи на извеждане 14.06 KB

3. Задължение за промени в органите на управление 14.65 KB

 

Нормативни документи

1. Закон за управление на етажната собственост 72.36 KB

2. Закон за собствеността 40.34 KB

3. Закон за устройство на територията 276.5 KB

4. Закон за здравето - принудително настаняване в психиатрично заведение 208.82 KB

5. Административно процесуален кодекс 173.3 KB

6. Граждански процесуален кодекс 296.37 KB

7. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. на МРРБ 33.05 KB

8. Наредба за обществения ред на Община Стара Загора 330.72 KB

9. Наредба за отглеждане на животни 183.67 KB

10. Наредба № 5 за техническите паспорти 42.34 KB

11. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите 60.11 KB

12. Наредба за пожарна и аварийна безопасност 179.61 KB

13. Наредба № 17 от 03.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения към тях 36.98 KB

14. Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Стара Загора 317.71 KB

 

Образци на документи за етажната собственост

Жалби и протоколи за нарушения 62.75 KB

Книга на собствениците и правилник за вътрешния ред в ЕС 31.61 KB

Покани за свикване на ОС на ЕС 44.01 KB

Примерно пълномощно 6.68 KB

Присъствен лист 5.49 KB

Протоколи от ОС 15.43 KB

Съобщение за изготвен протокол от ОС 12.9 KB

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали