Нормативни документи и образци на документи за етажна собственост

Съобщения

1. Задължение за регистрация

2. Задължение за подаване на информация за животни подлежащи на извеждане

3. Задължение при промени в органите на управление

 

Нормативни документи

1. Закон за управление на етажната собственост

2. Закон за собствеността

3. Закон за устройство на територията

4. Закон за здравето - принудително настаняване в психиатрично заведение

5. Административнопроцесуален кодекс

6. Граждански процесуален кодекс

7. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

8. Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

9. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

10. Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

11. Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

12. Наредба за обществения ред в Община Стара Загора

13. Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни

14. Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора

 

Образци на документи за етажната собственост

Книга на собствениците и правилник за вътрешния ред в етажната собственост

Покани за свикване на Общо събрание на етажната собственост

Примерно пълномощно

Присъствен лист

Протоколи от Общо събрание

Съобщение за изготвен протокол от Общо събрание

Уведомление за отсъствие на собственик

Жалби и протоколи за нарушения

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали