Подаване на декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси за притежаване на куче

Образци
Декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси за притежаване на куче

Правно основание
Чл. 117 от Закона за местните данъци и такси

Необходими документи
- Декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси за притежаване на куче
- Ветеринарно-медицински паспорт /копие/
- 2 броя снимки - паспортен формат
- Документ за платена такса 

Срок за предоставяне на услугата
1 ден

Такса
За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

  • За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 24.00 лева.
  • За кучета постоянно пребиваващи в населените места извън град Стара Загора се заплаща 50 % от таксата – 12.00 лв.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 13

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

На основание чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност се освобождават от такса собствениците на:

  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кастрирани кучета;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
На основание чл. 39 от Закона за защита на животните се освобождават от такса собствениците на кучета с поставен микрочип - за първата година от регистрирането на животното.
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони.
Работно време: 08:30-12:30 ч. и 13:30-17:30 ч.
Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21
 

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в Административните бюра, Кметства и Кметски наместничества по местоживеене. При подаване на декларацията собственикът на кучето представя документ за платена такса или документ доказващ обстоятелства за освобождаване от такса.

Подалият декларация собственик получава метална или пластмасова марка с регистрационния номер на кучето. Марката се поставя на нашийника на кучето и се носи при извеждането му на разходка.

При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на постоянен адрес и други) собственикът на кучето подава нова декларация в 30-дневен срок от настъпване на промяната.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали